Zapraszamy na spotkanie w związku z ogłoszeniem konkursu na modele biznesowe MŚP w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania: 2.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP.
Szansę na wsparcie unijne mają projekty, związane z opracowaniem i wdrożeniem nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe, międzynarodowe rynki zbytu. Wnioski przyjmowane będą w terminie: 31 marca - 29 kwietnia 2016 r.
Spotkanie odbędzie się 17 marca br. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 marca br.

Spotkanie na temat konkursu Modele biznesowe MŚP