http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Dziś ogłaszamy 2 konkursy unijne w ramach II osi RPO WŁ:                                                                                        

2.2.2 Promocja gospodarcza regionu

W ramach poddziałania realizowane mogą być projekty związane z wypracowaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej, zmierzającej do wzrostu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych,  w szczególności w zakresie rynków obejmujących regionalne specjalizacje. Wsparciu podlegać będą działania polegające na opracowaniu kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy, tworzeniu nowych i rozwoju istniejących systemów informacji gospodarczej, organizacji i udziału w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.
Termin naboru wniosków:  27 sierpnia – 5 września (do godz. 15.00) br.

Więcej o konkursie tutaj

2.3.1 Innowacje w MŚP

W ramach konkursu dofinansowaniu będą  podlegać projekty, obejmujące wdrożenie wyników prac B+R oraz wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się maksymalnie o 3, 5 mln zł na realizację projektu, przy czym minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 200 tys. zł.
Termin naboru wniosków: 3 – 21 września br.

Więcej o konkursie tutaj