http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


27 kwietnia br.
ogłaszamy konkurs w ramach działania 1.2.2, który tym razem dotyczy Typu projektu 2, tj. „Bonu na innowacje”. Głównym celem konkursu jest zainicjowanie kontaktów firm sektora MŚP z jednostkami naukowymi. Środki finansowe w ramach konkursu przeznaczone są na zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi, w tym nowego projektu wzorniczego) lub procesu (metody produkcji lub dostawy). Warto podkreślić, że dofinansowanie można również uzyskać na tzw. komponent wdrożeniowy dotyczący wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej stanowiącej rezultat ww. usługi badawczej.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Beneficjent zobowiązany jest do wdrożenia, we własnej działalności  gospodarczej, wyników zakupionej usługi badawczej. Warunkiem niezbędnym do otrzymania dofinansowania jest wskazanie przez Wnioskodawcę Wykonawcy tej usługi, który spełnia warunki wskazane w Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:
I runda: 30 maja – 9 lipca 2018 r.
II runda: 10 lipca – 13 sierpnia 2018 r.
III runda: 14 sierpnia – 17 września 2018 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu: 800 000 zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach usługi badawczej: 600 000 zł

Maksymalna intensywność wsparcia na komponent usługowy w ramach pomocy de minimis wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych tego komponentu.

Maksymalna intensywność wsparcia na komponent wdrożeniowy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych tego komponentu i może ulec zwiększeniu:
- o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
- o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro-
i małego przedsiębiorstwa.
 
Limit wartości kosztów kwalifikowalnych dla komponentu wdrożeniowego wynosi poniżej 50% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.


Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj: