http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Na podstawie Rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wnioskodawcy, celem wszczęcia postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności, zobowiązani są do upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

W związku z uruchomieniem nowej funkcjonalności strony internetowej bazy konkurencyjności, w przypadku zamówień powyżej 50 tys. PLN netto, Wnioskodawcy, którzy rozpoczynają realizację projektu przed podpisaniem umowy, zobowiązani są do upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej bazy konkurencyjności.  W celu właściwego upublicznienia zapytania ofertowego, należy dokonać rejestracji jako Wnioskodawca w panelu zaloguj się na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl