http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

1.    Tereny inwestycyjne

Konkurs w ramach poddziałania 2.1.1: Tereny inwestycyjne adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń. Wsparcie przeznaczone jest na kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego pod inwestycje gospodarcze, obejmującego powierzchnię co najmniej 3 ha. Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego obejmuje m.in. prace studyjno-koncepcyjne dotyczące tworzenia tego terenu, badania geotechniczne, uzbrojenie techniczne oraz modernizację wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej. Teren inwestycyjny przygotowany w ramach projektu może być przeznaczony wyłącznie pod działalność sektora MŚP.

Kwota przeznaczona na wsparcie projektów wynosi 41,808 mln złotych.

Wszelkie dokumenty, niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie, są dostępne tutaj

Nabór wniosków będzie prowadzony od 28 lutego do 13 kwietnia br. w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 

2.    Modele biznesowe MŚP

Dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z poddziałania 2.2.1 przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy planują opracować nowy model biznesowy firmy w z zamiarem ekspansji na rynki zagraniczne.  Przez nowy model biznesowy w tym wypadku należy rozumieć opracowanie, dotyczące wprowadzenia nowych lub już istniejących produktów (wyrobów lub usług) przedsiębiorstwa na nowe zagraniczne rynki zbytu.

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu zaplanowano 4 180 800 zł, a maksymalna  kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 70 000 zł.

Wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie (jako pomoc publiczną albo pomoc de minimis) w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie: 28 lutego – 6 kwietnia br. w siedzibie naszej jednostki.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa znajdują się tutaj