http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie środków europejskich w dziedzinie polityki spójności. Na podstawie zebranych informacji i opinii, jeszcze w tym roku, Komisja Europejska przedstawi propozycje, dotyczące nowej perspektywy finansowej. Konsultacje są niezbędnym elementem wypracowania optymalnego wykorzystania wsparcia z UE po 2020 r.

Konsultacje potrwają do 8 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje oraz kwestionariusz znajdą Państwo TUTAJ

Ankieta dla przedsiębiorców, dotycząca unijnej definicji MŚP

Komisja Europejska zaprasza również do wypełnienia kwestionariusza w sprawie definiowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).  Celem ankiety jest  uzyskanie odpowiedzi czy obecna definicja MŚP, zawarta w zaleceniu 2003/361/WE, wymaga wprowadzenia ewentualnych zmian, tak aby europejskie małe przedsiębiorstwa mogły nadal korzystać ze wsparcia finansowego, obniżonych opłat itd.  W konsekwencji ustalenie właściwej definicji MŚP ma doprowadzić do:

  • stworzenia równych warunków działania oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji między przedsiębiorstwami;
  • zapewnienia równego traktowania wszystkich MŚP;
  • poprawy spójności i skuteczności strategii politycznych w obszarze MŚP.

Przekazane przez Państwa informacje w ankiecie są poufne. Wyniki badania zostaną przedstawione Komisji Europejskiej w formie zbiorczej.

Więcej informacji na temat aktualnej definicji  MŚP oraz kwestionariusz do wypełnienia znajdują się TUTAJ

Inicjatywa odnosi się jedynie do unijnej definicji MŚP zawartej zaleceniu 2003/361/WE z 6 maja 2003 r.