http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs w ramach działania 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, gdzie dofinansowanie mogą  uzyskać projekty dotyczące  infrastruktury badawczej umożliwiającej prowadzenie rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Warto podkreślić, że w ramach działania wsparcie otrzymają wyłącznie projekty wskazane w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego oraz uzgodnione z ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego, wpisujące się w specjalizacje regionalne, dotyczące inwestycji w strategiczną, publiczną infrastrukturę badawczą, zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” zawartą w rozporządzeniu 651/2014.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj: