http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


12 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

Dokument został przygotowany zgodnie z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i powiela oraz uzupełnia warunki i procedury w nich określone.

Poniżej dostępne są: zmienione Wytyczne oraz Opis zmian, naniesionych w dokumencie w trybie rejestruj zmiany – z możliwością pobrania.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, bo Wytyczne programowe obowiązują od dn. 12 kwietnia 2017 r.

Dokument do pobrania tutaj