http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

W ramach ogłoszonego konkursu mikro, małe i średnie firmy mogą otrzymać wsparcie na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu. W aktualnym konkursie, w stosunku do poprzednich naborów na ten typ projektu, m.in. zmniejszyliśmy maksymalną kwotę dofinansowania projektu do 50 tys. zł oraz zmieniliśmy formę składania wniosków o dofinansowanie – wniosek i załączniki składane będą wyłącznie na płycie CD/DVD. W wersji papierowej wnioskodawcy będą składali tylko „Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej”.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to blisko 4,3 mln zł.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%.

Nabór wniosków zaplanowano w terminie: 31 maja - 28 czerwca 2019 r.

Więcej...