http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Wszystkim przedsiębiorcom planującym rozwój własnych firm proponujemy udział w dwóch nowych konkursach ogłoszonych w ramach I osi priorytetowej.

 • Pierwsza nasza propozycja to konkurs w ramach poddziałania 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, który zakłada możliwość dofinansowania projektów polegających na inwestycjach w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Co istotne, elementem projektu mogą być koszty prac badawczo-rozwojowych, przedstawione w planie prac badawczo-rozwojowych (np. koszty personelu, podwykonawstwa, operacyjne), o ile są ponoszone przez wnioskodawcę i nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. W ramach kosztów prac badawczo-rozwojowych możliwe jest sfinansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie przez Wnioskodawcę planu prac badawczo-rozwojowych (B+R), które będą prowadzone na wspieranej infrastrukturze. Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

  Nabór wniosków rozpoczyna się 30 kwietnia br. i potrwa do 24 maja br.
  Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj:

 • Innym wariantem jest udział w konkursie dla poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, w którym dofinansowaniu podlegać będą mogły
  badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, bądź wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe, służące opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu. Wyniki projektu powinny stanowić innowację produktową lub procesową w skali minimum przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Elementem projektu badawczo-rozwojowego mogą być dodatkowo koszty inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem oraz nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego. Projekt może także obejmować wydatki związane z pracami przedwdrożeniowymi, które są związane z realizowanymi pracami B+R

  Nabór wniosków rozpoczyna się 30 kwietnia br. i potrwa do 31 maja br.
  Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj: