http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło konkurs w ramach działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, skierowany do jednostek naukowych, szkół wyższych i konsorcjów naukowych z wiodącą rolą jednostki naukowej.

Unijne wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wskazane w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego, wpisujące się w specjalizacje regionalne oraz dotyczące inwestycji w strategiczną, publiczną infrastrukturę badawczą.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów związanych z tworzeniem bądź unowocześnieniem infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej zorientowanej na rynek. Obejmuje zarówno inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne.
Warunkiem  uzyskania dotacji jest opracowanie planu prac badawczych, uwzględniającego wykorzystanie wspieranej infrastruktury przez i na rzecz przedsiębiorstw.

Nabór wniosków przebiegać będzie w dwóch rundach:
-    I runda: 31 marca – 15 maja 2019 r.
-    II runda: 16 maja – 28 czerwca 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową zamieszczoną na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy tutaj: