http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaprasza instytucje otoczenia biznesu (IOB), w tym specjalne strefy ekonomiczne  oraz publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe do udziału w kolejnym konkursie unijnym:


•    konkurs dla poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych  umożliwia uzyskanie dofinansowania na kreowanie lub rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Usługi objęte projektem muszą wpisywać się w jeden z obszarów tematycznych wskazanych w regulaminie konkursu.
Nabór wniosków przebiegać będzie w dwóch rundach:
- I runda: 18 marca – 29 marca 2019 r.
- II runda: 1 kwietnia – 30 kwietnia 2019 r.


Ogólna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi ponad 30 mln zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu -  200 tys. zł.
Zachęcamy do zapoznania się z nowościami wprowadzonymi w tym naborze w stosunku do poprzednich edycji konkursu oraz dokumentacją konkursową tutaj