http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na koniec roku proponuje przedsiębiorcom udział w kolejnych konkursach unijnych na szeroko rozumiany rozwój, podniesienie konkurencyjności i innowacyjności swoich firm w regionie łódzkim.

  • Pierwsza nasza propozycja to nowa odsłona konkursu dla poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych, gdzie dofinansowaniu będzie podlegać wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze, świadczonych MŚP przez IOB.
  • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa mogą podlegać dofinansowaniu w ramach drugiego konkursu dla poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.
  • Natomiast trzeci konkurs dla poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP umożliwia uzyskanie dofinansowania dla projektów polegających na wdrożeniu nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym.

Przedsiębiorców zainteresowanych wzięciem udziału w konkursach zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, która dostępna jest tutaj: