http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Pożyczka na Modernizację Nieruchomości dla przedsiębiorców to nowy produkt w ramach inicjatywy JEREMIE. Korzystnie oprocentowane wsparcie kierowane jest do sektora MŚP na szeroko pojętą modernizację nieruchomości przeznaczonych pod własną działalność produkcyjną/ usługową/ handlową na terenie regionu łódzkiego.

Pożyczka jest efektem przedłużenia przez Województwo Łódzkie współpracy z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kontynuowanie realizacji Projektu Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego i reużycie środków ze zwrotów pożyczek i poręczeń udzielonych w ramach inicjatywy JEREMIE, finansowanej z RPO WŁ na lata 2007-2013.

Preferencyjnych kredytów, w wyniku przeprowadzonego przetargu, udzielać będą: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Centrum Obsługi Przedsiębiorcy odbyło się uroczyste podpisanie umów między pośrednikami finansowymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w obecności członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Joanny Skrzydlewskiej.

Na pożyczki przeznaczono w sumie 75 mln zł,  z których finansowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na szeroko pojętą modernizację nieruchomości, tj.:

  • remont, renowacja, modernizacja lub odbudowa budynków lub obiektów oraz ich adaptacja do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków (odpowiednio - obiektów historycznych), w celu przystosowania w/w obiektów do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
  • renowacja całości lub części budynków obejmująca inwestycje w zakresie instalacji technicznych budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku, którymi w szczególności są: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna lub drzwiowa, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej budynku, windy, w celu przystosowania budynku do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
  • zakup nieruchomości zabudowanej w celu wykonania prac, o których mowa powyżej służących przystosowaniu budynku do celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości może zostać sfinansowany z pożyczki do kwoty stanowiącej 50 % jej wartości.

Minimalna wartość pożyczki wynosi 100 tys. zł, a maksymalne pożyczki mogą przekraczać 2 mln zł.

Maksymalny okres spłaty to 10 lat, możliwa karencja w spłacie na 6 miesięcy.

Brak jakichkolwiek prowizji i opłat.

Preferencyjne oprocentowanie (z pomocą de minimis lub na warunkach rynkowych) uzależnione jest od oferty pośredników finansowych i przepisów prawa. Szczegółowych informacji udzielać będą pośrednicy - Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Przewiduje się modernizację co najmniej 100 budynków.

 

75 mln na moder...
75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców 75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców
75 mln na moder...
75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców 75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców
75 mln na moder...
75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców 75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców
75 mln na moder...
75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców 75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców
75 mln na moder...
75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców 75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców
75 mln na moder...
75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców 75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców
75 mln na moder...
75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców 75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców
75 mln na moder...
75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców 75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców
75 mln na moder...
75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców 75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców
75 mln na moder...
75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców 75 mln na modernizacje nieruchomości dla przedsiębiorców