http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło nowe konkursy. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

 

1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy. Środki unijne można przeznaczyć na wsparcie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Elementem projektu mogą być koszty prac badawczo-rozwojowych przedstawionych w planie prac badawczo-rozwojowych, takie jak: koszty personelu, koszty podwykonawstwa, pozostałe koszty operacyjne (w tym m.in. elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej), o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę i nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznaczono ponad 64 mln zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 29 lipca br., a kończy 30 sierpnia br.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa znajdują się tutaj.
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1134-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw-25-06-2019-r

1.2.2. Projekty B+R przedsiębiorstw
O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa oraz konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa. Unijne wsparcie można uzyskać na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu oraz przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

Elementem projektu badawczo-rozwojowego mogą być koszty inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem oraz nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznaczono ponad 21 mln zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 31 lipca br., a kończy 30 września br.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa znajdują się tutaj.
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1136-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw-26-06-2019

1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji
Konkurs skierowany jest do jednostek naukowych, szkół wyższych i konsorcjów naukowych z rolą wiodącą jednostki naukowej albo szkoły wyższej.
Biorąc udział w konkursie, można uzyskać dofinansowanie na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej. W ramach działania wsparcie otrzymają wyłącznie projekty wskazane w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego oraz uzgodnione z ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego, wpisujące się w specjalizacje regionalne, dotyczące inwestycji w strategiczną, publiczną infrastrukturę badawczą.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi ponad 42 miliony zł.

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy:
I runda: 2 września – 25 października 2019 r.
II runda: 26 października – 13 grudnia 2019 r.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa znajdują się tutaj:
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1140-1-badania-rozwoj-i-komercjalizacja-wiedzy-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji-27-06-2019-r

2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych
O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje otoczenia biznesu oraz publiczne i niepubliczne szkoły wyższe. Unijne dotacje można przeznaczyć na kreowanie lub rozwój specjalistycznych usług świadczonych na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt przeznaczony do dofinansowania powinien dotyczyć nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej, lub pakietu usług, które to muszą wpisywać się w jeden z obszarów tematycznych wskazanych w Załączniku 7 do Regulaminu konkursu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi niespełna 30 milionów zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 19 sierpnia br., a kończy 4 października br.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa znajdują się tutaj:
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1135-2-1-otoczenie-biznesu-2-1-2-profesjonalizacja-uslug-biznesowych-28-06-2019-r