Często zadawane pytania

02.03.2015

http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.

Chcesz skorzystać z Funduszy Europejskich?

 • W 2014 roku zrealizowałem inwestycję. Czy mogę starać się o refundację wydatków, które ponosiłem w związku z tym projektem?

  Jeśli inwestycja została już w pełni zrealizowana, to nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w  postaci refundacji poniesionych wydatków. Fundusze Europejskie nie mogą bowiem finansować inwestycji już zakończonych. Mówi o tym art. 65. Rozporządzenia nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenie ogólne, wskazujące zasady wdrażania funduszy europejskich w latach 2014 – 2020):Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

  Treść całego rozporządzenia można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

 • Podobno z Funduszy Europejskich można uzyskać środki na zasadzenie lasu. Czy rzeczywiście są takie dofinansowania?

  Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zalesianiu jest przyznawane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, a dokładnie w jego części o nazwie: Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. 

  O takie fundusze mogą wystąpić rolnicy – właściciele gruntów rolnych oraz gruntów innych, niż rolne. Powinny jednak być spełnione liczne warunki umożliwiające staranie się o dofinansowanie.

  Przede wszystkim pomoc jest udzielana do gruntów, dla których opracowany jest plan zalesienia przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Plan zalesienia oraz przepisy krajowe określają wymogi w tym zakresie, w szczególności: skład gatunkowy zalesień oraz metodę sadzenia, jak również pochodzenie materiału sadzeniowego, przy uwzględnieniu lokalnych warunków siedliskowych, środowiskowych i klimatycznych danego obszaru.

  Pomoc na zalesianie może być przyznana, jeżeli:

  • minimalna powierzchnia gruntu objętego pomocą wynosi co najmniej 0,1 ha,
  • maksymalna powierzchnia gruntu objętego pomocą wynosi 20 ha,
  • pomocą objęte są grunty: stanowiące grunty orne lub sady bądź inne niż rolne - wykazane w ewidencji gruntów, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych niewykorzystywane do produkcji rolniczej.

  Pomoc związana z zalesieniem jest przyznawana w  następujących formach:

  1. wsparcie na zalesienie: jednorazowo za wykonanie zalesienia gruntów rolnych lub innych niż rolne oraz dolesienia na terenach pokrytych samosiewem (o ile zgodnie z planem zalesienia zalecane jest dodatkowe sadzenie drzew), oraz ewentualną ochronę poprzez ogrodzenie bądź palikowanie,
  2. premia pielęgnacyjna: maksymalnie przez 5 lat na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów (o ile plan zalesienia nie przewiduje ogrodzenia albo palikowania), nowozałożonych upraw leśnych, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej (również tych, na których nie są wymagane dolesienia),
  3. premia zalesieniowa: maksymalnie przez 12 lat na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej.

   

  Bardziej szczegółowych informacji w temacie środków związanych z zalesianiem warto szukać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w Punkcie Informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa
  Infolinia: 0-800 38-00-84Fax: 22 318-53-30
  Adres e-mail: info@arimr.gov.pl
  www.arimr.gov.pl

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
  Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

  Punkt informacyjny PROWtel.: (22) 623-14-76, (22) 623-13-66,
  fax: (22) 623-20-51
  poczta elektroniczna: Alina.Osinska@minrol.gov.pl; Katarzyna.Laskowska@minrol.gov.pl
  www.minrol.gov.pl

Chcę założyć firmę

 • Planuję założenie własnej działalności gospodarczej. Jak mogę starać się o dofinansowanie na ten cel?

  W 2015 roku przy otwieraniu działalności gospodarczej ciągle możemy korzystać ze środków Programu Kapitał Ludzki realizowanego w latach 2007 – 2013. W wielu województwach nadal realizowane są projekty przewidujące najczęściej preferencyjne pożyczki na start.

  Środki z Programu Kapitał Ludzki w programach na lata 2014 – 2020 są zastępowane dwoma źródłami dofinansowania:

  1. w przypadku osób do 29 lat – dotacjami w Programie Wiedza Edukacja Rozwój oraz pożyczkami w programie krajowym Banku Gospodarstwa Krajowego
  2. w przypadku osób powyżej 29 lat – dotacjami i pożyczkami w Regionalnych Programach Operacyjnych realizowanych w każdym województwie
 • Prowadzę działalność gospodarczą i chciałbym się rozwijać – zakupić nowe maszyny i wprowadzić nowe usługi. Czy mogę otrzymać dofinansowanie na ten cel?

  W 2015 roku rozwijając swoje firmy, ciągle możemy korzystać ze środków funduszy pożyczkowych i inicjatywy wspólnotowej JEREMIE realizowanych w latach 2007 – 2013. W wielu województwach kontynuowane są projekty przewidujące preferencyjne pożyczki skierowane na rozszerzanie działalności gospodarczej. Po szczegółowe informacje na ten temat zapraszamy do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

  Fundusze na rozwój konkurencyjności firm w latach 2014 – 2020 są zaplanowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przygotowanych przez każde województwo. Warto na wstępie zaznaczyć, że środki te jeszcze nie zostały uruchomione. Aktualnie trwają prace nad programami regionalnymi i szczegółowymi zasadami dofinansowania. 

  Środki dla przedsiębiorców będą mogły być przeznaczone na wydatki związane z rozszerzaniem działalności gospodarczej, inwestycjami umożliwiającymi wprowadzenie nowych produktów bądź nowych usług. W związku z tym, firmy będą mogły finansować np.:®  

  • prace budowlane czy remontowe,
  • nabycie sprzętów, maszyn i innych środków trwałych,
  • zakup usług,
  • promocję realizowanego projektu. 

  Fundusze dla przedsiębiorców w programach regionalnych to także możliwość otrzymania wsparcia na inne kwestie. Szczególnie podkreślane są inwestycje firm w różne rozwiązania informatyczne. Zaplanowano więc dofinansowania m. in. na:

  • wprowadzenie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania relacjami z klientem, itp.,
  • rozwój e-handlu,
  • wprowadzanie i rozwój e-usług świadczonych przez firmy,
  • rozwiązania elektroniczne łączące biznes (typu B2B).

  Ważne są także dofinansowania na internacjonalizację przedsiębiorstw, czyli przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi handlu międzynarodowego. Wsparcie skierowane zostanie m.in. na udział w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych. Podstawą powinno być posiadanie przez przedsiębiorstwo strategii rozwoju eksportu, która w szczególności przeanalizuje i wskaże nowe rynki docelowe działalności eksportowej firmy.

  Warto zaznaczyć, że wsparcie dla firm zaplanowane w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014 – 2020 może być przyznawane także w postaci instrumentów finansowych (np. pożyczek i poręczeń) albo instrumentów mieszanych (łączących wsparcie dotacyjne i zwrotne). Oznacza to, że część inwestycji nie będzie mogła być sfinansowana w postaci dotacji bezzwrotnych. W tej chwili nie dysponujemy jeszcze szczegółowym podziałem, na jakie cele będą dotacje, a na jakie pożyczki. Analizy w tym zakresie są prowadzone przez urzędy marszałkowskie w województwach (są to tzw. ewaluacje ex-ante).

  Szczegółowe warunki i listy możliwych do sfinansowania kosztów będą doprecyzowywane różniły się w zależności od województwa, terminu konkursu czy też instytucji przyjmującej wnioski. Warto pamiętać,  że aktualnie trwają jeszcze prace nad szczegółowymi zasadami otrzymywania dofinansowania na rozwój firmy w programach regionalnych na lata 2014 – 2020, a więc m.in. nad takimi kwestiami, jak rodzaje wydatków do dofinansowania, wysokości dofinansowania, poziomy wsparcia, formy wsparcia. 

  Szczegółowych informacji na temat dofinansowania z programów regionalnych udzielają instytucje odpowiedzialne za przygotowanie tego wsparcia w poszczególnych regionach (są to najczęściej Urzędy Marszałkowskie). Zachęcamy także do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w  województwach, które udzielą stosownych informacji. Dane kontaktowe do punktów w regionach