http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Instytucja Zarządzająca


Za zarządzanie programem regionalnym odpowiada Zarząd Województwa Łódzkiego. W praktyce to w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego umiejscowione są Departamenty, którym powierzona została realizacja programu. Instytucja Zarządzająca odpowiada za sprawną i poprawną realizację programu– zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.

Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania [link do Kryteria oceny projektów], zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i sprawdzenie poprawności ponoszonych przez nich wydatków [link do Dowiedz się, jak przebiega kontrola w projekcie], aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez Instytucję Zarządzającą obejmuje:

 1. Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów [link do Kryteria oceny projektów] do dofinansowania;
 2. Wybór projektów do dofinansowania;
 3. Zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu [link do Poznaj proces podpisywania umowy];
 4. Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów;
 5. Zapewnienie aktualizacji i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu;
 6. Pełnienie funkcji instytucji certyfikującej;
 7. Prowadzenie kontroli [link do Dowiedz się, jak przebiega kontrola w projekcie] realizacji programu, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych
 8. przez beneficjentów;
 9. Nakładanie korekt finansowych;
 10. Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi (np. środków niewykorzystanych, odsetek, należności do zwrotu w związku z nieprawidłowościami);
 11. Ewaluację programu;
 12. Monitorowanie postępów realizacji programu;
 13. Zapewnienie informacji o programie i jego promocji.

Instytucja Zarządzająca może przekazać wykonywanie części swoich zadań do realizacji Instytucjom Pośredniczącym [link do Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu].Ciągle jednak zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.

Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (rozdział 4).

Kontakt do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Departament Polityki Regionalnej

al. Piłsudskiego

890-051 Łódź

Tel.: 42 663 3092

Fax: 42 663 3094

E-mail: pr@lodzkie.pl

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Traugutta 21/23

90-113 Łódź

Tel.: 42 663 3064

Fax: 42 663 3054

E-mail: rpo@lodzkie.pl

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Traugutta 21/23

90-113 Łódź

Tel.: 42 663 3080

Fax: 42 663 3082

Departament Finansów

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Tel.: 42 663 3500

Fax: 42 663 3502

E-mail: fm.info@lodzkie.pl.