http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (w skrócie COP) informuje, iż wszelkie dane osobowe użytkowników uzyskane za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek  COP.

W czasie korzystania z serwisu możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych danych osobowych w celu zapisania się do newslettera lub wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.
Administrator serwisu na podstawie uzyskanych informacji może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, udostępniane osobom trzecim. Jednakże, zestawienia tego typu  nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników. Poufność danych osobowych może być uchylona wyłącznie na polecenie odpowiednich organów państwowych na podstawie przepisów prawa.

COP zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności, której treść znajduje się na niniejszej stronie.

1) Administratorem Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu w serwisie jest Zarząd Województwa Łódzkiego, z siedzibą przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkuje  brakiem możliwości zapisania do  systemu.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Zbigniew Kręcisz tel.: 42 663 33 06, e-mail: zbigniew.krecisz@lodzkie.pl

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w poniższych celach:
   • do nawiązywania kontaktu, np. w przypadku konieczności udzielenia Państwu odpowiedzi w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej czy przesłania zamówionych newsletterów,
    • przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje o szkoleniach i konferencjach organizowanych przez COP.

4) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy obowiązków Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych są instytucje i podmioty dokonujące monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz prowadzące działania informacyjno-promocyjne.

6) Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

7) System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

8) Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

9) W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W takim przypadku nie otrzymacie Państwo newslettera i nie będziemy mogli zaprosić Państwa na nasze szkolenia, realizowane z zakresu tematyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10) Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów  przepisów prawa wskazanych w pkt. 3 oraz z obowiązku archiwizacji dokumentacji, na dzień dzisiejszy tj. rok 2033.  

12) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

13) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

14) Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, jak również nie zachodzi profilowanie.