http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2018-09-03 do 2018-09-21

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18 20.05.2019 r.

W wyniku oceny projektów po procedurze odwoławczej IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 37 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 222 059 834,84 zł natomiast wysokość dofinansowania wynosi 78 081 990,78 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Zakończenie oceny w ramach konkursu 040 19.02.2019 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla konkursu nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18.

Ocenie zostały poddane 33 wnioski o dofinansowanie które:

•    uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
•    uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej,
•    uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.
Projekty zostały wybrane do dofinansowania. Wartość dofinansowania projektów wynosi 67 937 266,13 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny merytorycznej w konkursie 040/18 19.02.2019 r.

Informujemy, że została zakończona ocena merytoryczna dla konkursu nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18.

Ocenie zostały poddane 82 wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia. Na etapie oceny merytorycznej 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę. Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 33 projekty, które zostały przekazane do oceny formalnej II stopnia.
Wartość dofinansowania dla ww. projektów wynosi 67 937 266,13 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Informacja o przedłużeniu oceny 18.12.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18 ogłoszonym w ramach: Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 13 ust. 6 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny projektów i rozstrzygnięcia do 15-03-2019 r. z powodu dużej ilości wniosków.

W przypadku zakończenia oceny wniosków przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach konkursu 040/18 17.12.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla konkursu nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18.

Spośród 84 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):

-  82 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Aktualizacja informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 02.10.2018 r.

W konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18 w ramach poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP wpłynęło 90 wniosków o całkowitej wartości 387 801 116,88 PLN.
Wartość dofinansowania, o którą wystąpili wnioskodawcy, wynosi 149 669 700,00 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 26.09.2018 r.

W dniu 21 września br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18 w ramach poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Złożone zostały 89 wnioski o całkowitej wartości 378 473 768,88 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 146 211 228,60 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

 

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 3 września 2018 r., a kończy 21 września 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie została udostępniona na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  • wdrożenie wyników prac B+R;
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu:

a) o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

b) o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 67 937 266,13 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 13/100)

 Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 18 lutego 2019 r.
pdfRegulamin konkursu              UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfKlasyfikacja technologii według EUROSTAT
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ

Wniosek o dofinansowanie z załącznikami
pdfWzór wniosku o dofinansowanie część I (Microsoft Office)
pdf Wzór wniosku o dofinansowanie część I (OpenOffice)
xlsBudżet projektu
xlsWykres Gantta
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docWzór wniosku o dofinansowanie część II (Microsoft Office)
pdf Wzór wniosku o dofinansowanie część II (OpenOffice)
docOświadczenie Wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej

Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
docZałącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – Oświadczenie dotyczące danych osobowych
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

Dokumenty dodatkowe
zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP RPO WŁ, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: 42 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Materiały ze spotkania 07.09.2018

Pytania i odpowiedzi związane z konkursem

·         Kryteriów wyboru projektów