http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2018-06-29 do 2018-07-30

Zakończenie oceny w konkursie 20.11.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-038/18.

Ocenie zostało poddanych 10 wniosków o dofinansowanie, z których:
- 10 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
- 3 uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej,
- 3 uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.
Do dofinansowania wybrane zostały 3 projekty o wartości dofinansowania 16 035 554,39 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny merytorycznej w konkursie 20.11.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna dla konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-038/18.

Spośród 10 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny merytorycznej:
- 3 wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny formalnej II stopnia,
- 7 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych.
Wartość dofinansowania projektów, które zostały ocenione pozytywnie, wynosi 16 035 554,39 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Informacja o przedłużeniu oceny 26.10.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-038/18 ogłoszonym w ramach: Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 13 ust. 6 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny projektów do 30 listopada 2018 r.

W przypadku zakończenia oceny wniosków przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 09.10.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-038/18.

Spośród 10 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):
- 10 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie naboru wniosków 31.07.2018 r.

W dniu 30 lipca 2018 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-038/18 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw

Złożonych zostało 14 wniosków o całkowitej wartości  90 236 530,86 PLN
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi  55 193 978,01 PLN

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

  Informacje o naborze

Termin i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 29 czerwca 2018 r., a kończy 30 lipca 2018 r. (do godziny 15.00).

Wnioski można składać w terminie od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 30 lipca 2018 r. (do godziny 15.00). Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Formularz wniosku należy złożyć wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków w systemie informatycznym IP w ramach konkursu RPLD.01.02.02-IP.02-10-038/18. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie została udostępniona na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

- przedsiębiorstwa;
- konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

- przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;

- przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

Kryteria wyboru projeków

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%.

Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%.

Prace przedwdrożeniowe: 50%.

Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 25 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 50 593 200 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych).

  Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
docZgoda na przetwarzanie danych osobowych
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie z załącznikami
pdfWzór wniosku o dofinansowanie część I
xlsDochód
xlsWykres Gantta
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docWzór wniosku o dofinansowanie część II (Microsoft Office)
doc Wzór wniosku o dofinansowanie część II (OpenOffice)

Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe
zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP RPO WŁ, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

 

Materiały ze szkolenia 28.06.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do konkursu

Video tutorial "Generator wniosków o dofinansowanie z Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego"