http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2018-06-29 do 2018-11-12

Zakończenie oceny w ramach IV rundy konkursu 037 19.02.2019 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla IV rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18.

Ocenie zostało poddanych 11 wniosków o dofinansowanie, z których:

•    11 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
•    9 uzyskało pozytywny wynik oceny merytorycznej,
•    9 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.
Do dofinansowania wybranych zostało 9 projektów o łącznej wartości dofinansowania 27 137 402,41 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach IV rundy konkursu 18.02.2019 r.

Ocenie merytorycznej poddano 11 wniosków o dofinansowanie, spośród których 9 zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny formalnej II stopnia.

Wartość dofinansowania dla ww. projektów wynosi 27 137 402,50 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach IV rundy konkursu 07.12.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena formalna I stopnia dla IV rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18.

Spośród 11 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):
- 11 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie oceny w ramach III rundy konkursu 22.11.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla III rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18.

Ocenie został poddany 1 wniosek o dofinansowanie który:

- uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
- uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej,
- uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.
Projekt został wybrany do dofinansowania. Wartość dofinansowania projektu wynosi 5 300 240,00 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach III rundy konkursu 20.11.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna dla III rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18.

Ocenie merytorycznej poddano 1 wniosek o dofinansowanie, który został oceniony pozytywnie i przekazany do oceny formalnej II stopnia.

Wartość dofinansowania dla ww. projektu wynosi 5 300 240,00 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach rundy IV konkursu 19.11.2018 r.

W dniu 13 listopada br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla IV rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18 w ramach poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Złożonych zostało 12 wniosków o całkowitej wartości 201 307 771,62 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 38 325 792,74 PLN.

Zakończenie oceny w ramach II rundy konkursu 31.10.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18.

Ocenie zostały poddane 2 wnioski o dofinansowanie, z których:
- 2 uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
- 2 uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej,
- 2 uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.

Do dofinansowania wybrane zostały 2 projekty o wartości dofinansowania 5 947 824,42 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach II rundy konkursu 26.10.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18.

Ocenie merytorycznej poddano 2 wnioski o dofinansowanie, które zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny formalnej II stopnia.
Wartość dofinansowania dla ww. projektów wynosi 5 947 824,42 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach III rundy konkursu 25.10.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena formalna I stopnia dla III rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18.

Złożony wniosek o dofinansowanie spełnił warunki formalne, otrzymał ocenę pozytywną na etapie oceny formalnej I stopnia i został przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie oceny w ramach I rundy konkursu 10.10.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18.

Ocenie zostały poddane 2 wnioski o dofinansowanie, z których:
- 1 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
- 1 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej,
- 1 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.

Do dofinansowania wybrany został 1 projekt o wartości dofinansowania 471 013,20 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach rundy III konkursu 09.10.2018 r.

W dniu 1 października br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla III rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18 w ramach poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Złożony został 1 wniosek o całkowitej wartości 11 927 064,00 PLN.

Wartość dofinansowania, o które wystąpił wnioskodawca, wynosi 5 333 240,00 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu 26.09.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18.

Ocenie merytorycznej poddano 1 wniosek o dofinansowanie, który został oceniony pozytywnie i przekazany do oceny formalnej II stopnia.
Wartość dofinansowania projektu wynosi 471 013,00 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach II rundy konkursu 037 21.09.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18.

Spośród 2 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):

- 2 wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach I rundy konkursu 14.09.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18.

Spośród 2 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):
- 1 wniosek został oceniony pozytywnie i przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach rundy II konkursu 05.09.2018 r.

W dniu 30 sierpnia br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18 w ramach poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Złożone zostały 2 wnioski o całkowitej wartości 17 683 268,69 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 5 947 824,42 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach rundy I konkursu 03.08.2018 r.

W dniu 30 lipca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18 w ramach poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Złożone zostały 2 wnioski o całkowitej wartości 6 428 836,00 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 2 770 013,00 PLN.

http://www.rpo.lodzkie.pl

UWAGA:
W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy oraz mając na uwadze zapisy § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu  nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18, zgodnie z którym „Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni”, termin na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach IV rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-037/18 upływa w dniu 13 listopada 2018 r.


Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:

  • I runda: 29 czerwca –  30 lipca 2018 r.
  • II runda: 31 lipca – 30 sierpnia 2018 r.
  • III runda: 31 sierpnia – 1 października 2018 r.
  • IV runda: 2 października 2018 r. – 3 listopada 2018 r. 12 listopada 2018 r.


Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.
 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:
- przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:
- inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 35%.
Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:
a) o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
b) o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 25 000 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 42 161 000 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

 Niezbędne dokumenty


Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfOgłoszenie o konkursie         
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 18 lutego 2018 r.
pdfRegulamin konkursu          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 23 października 2018 r.
pdfRegulamin konkursu         
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWykaz Regionalnych Inteligentych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
docWzór wniosku o dofinansowanie część I (Microsoft Office)
doc Wzór wniosku o dofinansowanie część I (OpenOffice)
xlsDochód
xlsBudżet projektu
xlsWykres Gantta
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docWzór wniosku o dofinansowanie część II (Microsoft Office)
doc Wzór wniosku o dofinansowanie część II (OpenOffice)
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej
docOświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego


Umowa o dofinanoswanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe
zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP RPO WŁ, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem:
(42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

 

Materiały ze spotkania informacyjnego 21.08.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do konkursu część I

Pytania i odpowiedzi do konkursu część II

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ O NUMERACH REFERENCYJNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Zgodnie z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów pomocowych, na podstawie których udzielana jest pomoc, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu I.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw” pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z: R
ozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416;, o numerze   referencyjnymSA.43247.