http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2018-05-30 do 2018-09-17

Zakończenie oceny w ramach III rundy konkursu 034 14.01.2019 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla III rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-034/18.

Ocenie zostało poddanych 7 wniosków o dofinansowanie z których:

•    7 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
•    1 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej,
•    1 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia,
•    1 projekt został wybrany do dofinansowania.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 556 925,00 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach III rundy konkursu 08.01.2019 r.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna dla III rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-034/18.

Ocenie merytorycznej poddano 7 wniosków o dofinansowanie, 1 wniosek został oceniony pozytywnie
i przekazany do oceny formalnej II stopnia, a 6 wniosków uzyskało ocenę negatywną.

Wartość dofinansowania dla ww. projektu wynosi 556 925,00 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Informacja o przedłużeniu oceny 14.12.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-034/18 ogłoszonym w ramach: Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 13 ust. 7 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny projektów w ramach III rundy konkursu do 31 stycznia 2019 r.

W przypadku zakończenia oceny wniosków przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach III rundy konkursu 08.11.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena formalna I stopnia dla III rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-034/18.

Złożone wnioski o dofinansowanie spełniły warunki formalne i otrzymały ocenę pozytywną na etapie oceny formalnej I stopnia oraz zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach III rundy konkursu 28.09.2018 r. - aktualizacja

W dniu 17 września br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie dla konkursu w ramach III rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-034/18 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje. Dotychczas wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie o wartości projektów ogółem 3 903 985,00 zł. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 2 583 887,00 zł.

Zakończenie naboru wniosków w ramach III rundy konkursu 21.09.2018 r.

W dniu 17 września br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla III rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-034/18 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje.

Złożonych zostało 5 wniosków o całkowitej wartości 2 427 985,00 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 1 563 887,00 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową. 

Informacja o zakończeniu II rundy konkursu bez rozstrzygnięcia 12.09.2018 r.

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-034/18 został wycofany przez Wnioskodawcę.

Zakończenie naboru wniosków w ramach II rundy konkursu 21.08.2018 r.

W dniu 13 sierpnia br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-034/18 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje.

Złożony został 1 wniosek o całkowitej wartości 91 020,00 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpił wnioskodawca, wynosi 77 367,00 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach I rundy konkursu 16.07.2018 r.

W dniu 9 lipca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-034/18 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje.

W ramach I rundy naboru nie został złożony żaden wniosek.

Powyższe może ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

UWAGA:
W związku z pytaniami ze strony potencjalnych Wnioskodawców dotyczącymi wykonawcy usługi badawczej w projektach przygotowywanych w ramach konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-034/18, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie może wskazać więcej niż jednego wykonawcę usługi badawczej. 

 

  Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:
- I runda: 30 maja - 9 lipca 2018 r.
- II runda: 10 lipca - 13 sierpnia 2018 r.
- III runda: 14 sierpnia - 17 września 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:
- Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:
- Typ projektu 2 tj. zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) – w tym nowego projektu wzorniczego – lub procesu (metody produkcji lub dostawy) – bon na innowacje.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.2 (Typ projektu 2) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:
Maksymalna intensywność wsparcia na komponent usługowy wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych tego komponentu.

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na komponent wdrożeniowy wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych tego komponentu.

Poziom dofinansowania komponentu wdrożeniowego może ulec zwiększeniu:
a) o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
b) o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.
2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu - 800 000 zł
3. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach usługi badawczej - 600 000 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 21 053 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

  Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 22 maja 2018 r.
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu         UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie z załącznikami
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. I (Microsoft Office)
openoffice Wzór wniosku o dofinansowanie cz. I (OpenOffice)
xlsBudżet projektu
xlsWykres Gantta
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. II (Microsoft Office)
openoffice Wzór wniosku o dofinansowanie cz. II (OpenOffice)
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej


Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe
zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP RPO WŁ, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl


Materiały ze szkolenia 05.06.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do konkursu

Pytania i odpowiedzi 06.09.2018 r.