http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2018-04-27 do 2018-06-28

Zakończenie oceny w ramach II rundy konkursu 19.09.2018 r. 

Informujemy, że zakończona została ocena dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-033/18.

Ocenie zostało poddanych 7 wniosków o dofinansowanie, z których:
- 7 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
- 3 uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej,
- 3 uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.

Do dofinansowania zostały wybrane 3 projekty o wartości dofinansowania 3 733 832,75 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Sprostowanie - zakończenie oceny merytorycznej w ramach II rundy konkursu 19.09.2018 r. 

Informujemy, że wartość dofinansowania projektów, które zostały ocenione pozytywnie w wyniku zakończenia oceny merytorycznej dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-033/18, wynosi 3 733 832,75 PLN.

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach II rundy konkursu 05.09.2018 r. 

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-033/18.

Spośród 7 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny merytorycznej:
- 3 wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny formalnej II stopnia,
- 4 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych.

Wartość dofinansowania projektów, które zostały ocenione pozytywnie, wynosi 3 740 082,75 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach II rundy konkursu 033/18 23.07.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-033/17.

Spośród 7 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):

- 7 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach rundy II konkursu 05.07.2018 r.

W dniu 28 czerwca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-033/18 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Złożonych zostało 8 wniosków o całkowitej wartości 16 559 717,60 PLN.

Wartość dofinansowania, o którą wystąpili wnioskodawcy, wynosi 10 615 450,75 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

Zakończenie oceny w ramach I rundy konkursu 033/18 06.08.2018 r. 

Informujemy, że zakończona została ocena dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-033/18.

Ocenie poddano 1 wniosek o dofinansowanie, który:
•    uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
•    uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej,
•    uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.

Projekt został wybrany do dofinansowania. Wartość dofinansowania projektu wynosi 4 042 793,75 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu 03.08.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-033/18.

Ocenie merytorycznej poddano 1 wniosek o dofinansowanie, który został oceniony pozytywnie i przekazany do oceny formalnej II stopnia.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 4 042 793,75 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach I rundy konkursu 033/18 03.07.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-033/17.

W ramach I rundy złożono 1 wniosek o dofinansowanie, kwalifikujący się do oceny formalnej I stopnia (spełniający warunki formalne).

Wniosek został oceniony pozytywnie i przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach rundy I konkursu 05.06.2018 r.

W dniu 31 maja br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-033/18 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Złożony został 1 wniosek o całkowitej wartości 5 577 412,50 PLN.

Wartość dofinansowania, o którą wystąpił wnioskodawca, wynosi 4 042 793,75 PLN.

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

  Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:
- I runda: 27 kwietnia - 31 maja 2018 r.
- II runda: 1 czerwca - 28 czerwca 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:
- przedsiębiorstwa;

- konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

- przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;

- przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%.
Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%.
Prace przedwdrożeniowe: 50%.
Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.
Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.
2. Maksymalna wartość projektu ogółem – nie została określona.
3. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 25 000 000 zł.
4. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 62 505 000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięć tysięcy złotych).

  Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 22 maja 2018 r.
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie z załącznikami
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. I (Microsoft Office)
openoffice Wzór wniosku o dofinansowanie cz. I (OpenOffice)
xlsDochód
xlsBudżet projektu
xlsWykres Gantta
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. II (Microsoft Office)
openoffice Wzór wniosku o dofinansowanie cz. II (OpenOffice)
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej
docOświadczenia partnerów/konsorcjantów


Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe
zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP RPO WŁ, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Materiały ze szkolenia 11.04.2018

Pytania i odpowiedzi część I