http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2018-02-28 do 2018-04-13

Ocena merytoryczna projektów dotyczących terenów inwestycyjnych 24.07.2018 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie został poddany 1 wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia. Na etapie oceny merytorycznej wniosek uzyskał wynik negatywny.

Skład Komisji Oceny Projektów

Informacja o przedłużeniu oceny 12.07.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w konkursie numer RPLD.02.01.01-IP.02-10-031/18 ogłoszonym w ramach: Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 13 ust. 7 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny projektów do 31 lipca 2018 r.

W przypadku zakończenia oceny wniosków przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny formalnej zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Zakończenie oceny formalnej I stopnia 14.06.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia w konkursie nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-031/18.

1 wniosek o dofinansowanie, kwalifikujący się do oceny formalnej I stopnia (spełniający warunki formalne), został oceniony pozytywnie i przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie naboru wniosków 18.04.2018 r.

W dniu 13 kwietnia 2018 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-031/18 w ramach poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne.

Złożony został 1 wniosek o całkowitej wartości  15 990 000,00 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpił wnioskodawca, wynosi 11 050 000,00 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Uwaga: w przypadkach określonych w Regulaminie konkursu (§ 7 ust. 9) IP doręcza korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany we wniosku o dofinansowanie w polu „Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach projektu”. Terminy określone w wezwaniach / informacjach liczone są od dnia następującego po dniu wysłania wiadomości e-mail.


Komunikat w sprawie publikacji zapytań ofertowych

Najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy w zakresie udzielania zamówień

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 lutego 2018 r., a kończy 13 kwietnia 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.1.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Poddziałania II.1.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu tj.:

  • kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych).

W przypadku projektów rewitalizacyjnych maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wynosi 86 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł), z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis lub odnoszą się do generowania dochodu w rozumieniu  art. 61 rozporządzenia ogólnego, dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE na poziomie nie wyższym niż 85% i z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 41 808 000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset osiem tysięcy złotych 00/100).

 Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu

pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
docOświadczenie o zgodności elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników ze stanem faktycznym i prawnym
pdfZasady przygotowania Studium Wykonalności
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

docWzór wniosku o dofinansowanie
xls
Budżet projektu
xlsHarmonogram Projektu - Wykres Gantta
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docFormularz dotyczący występowania pomocy publicznej
docOświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego
docZapotrzebowanie MŚP na teren inwestycyjny
docAnaliza w zakresie wyczerpania limitu dostępnej powierzchni terenów inwestycyjnych/ niepowielania dostępnej infrastruktury
docOświadczenie dotyczące przeznaczenie uzbrajanych terenów inwestycyjnych wyłącznie pod działalność MŚP
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


„Wniosek o dofinansowanie projektu” należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

 

Materiały ze szkolenia 13.02.2018

Pytania i odpowiedzi do konkurs u część I
Pytania i odpowiedzi do konkurs u część II