http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2018-02-28 do 2018-04-13

Informacja o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.02.01.01-IP.02-10-031/18,  25.01.2019 r.

W wyniku uwzględnienia protestu wniesionego w ramach procedury odwoławczej do dofinansowania wybrany został 1 projekt. Całkowita wartość projektu wybranego do dofinansowania wynosi  15 990 000,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 11 050 000,00 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Ocena merytoryczna projektów dotyczących terenów inwestycyjnych 24.07.2018 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie został poddany 1 wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia. Na etapie oceny merytorycznej wniosek uzyskał wynik negatywny.

Skład Komisji Oceny Projektów

Informacja o przedłużeniu oceny 12.07.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w konkursie numer RPLD.02.01.01-IP.02-10-031/18 ogłoszonym w ramach: Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 13 ust. 7 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny projektów do 31 lipca 2018 r.

W przypadku zakończenia oceny wniosków przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny formalnej zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Zakończenie oceny formalnej I stopnia 14.06.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia w konkursie nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-031/18.

1 wniosek o dofinansowanie, kwalifikujący się do oceny formalnej I stopnia (spełniający warunki formalne), został oceniony pozytywnie i przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie naboru wniosków 18.04.2018 r.

W dniu 13 kwietnia 2018 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-031/18 w ramach poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne.

Złożony został 1 wniosek o całkowitej wartości  15 990 000,00 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpił wnioskodawca, wynosi 11 050 000,00 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Uwaga: w przypadkach określonych w Regulaminie konkursu (§ 7 ust. 9) IP doręcza korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany we wniosku o dofinansowanie w polu „Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach projektu”. Terminy określone w wezwaniach / informacjach liczone są od dnia następującego po dniu wysłania wiadomości e-mail.


Komunikat w sprawie publikacji zapytań ofertowych

Najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy w zakresie udzielania zamówień

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 lutego 2018 r., a kończy 13 kwietnia 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.1.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Poddziałania II.1.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu tj.:

  • kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych).

W przypadku projektów rewitalizacyjnych maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wynosi 86 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł), z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis lub odnoszą się do generowania dochodu w rozumieniu  art. 61 rozporządzenia ogólnego, dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE na poziomie nie wyższym niż 85% i z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 41 808 000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset osiem tysięcy złotych 00/100).

 Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu

pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
docOświadczenie o zgodności elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników ze stanem faktycznym i prawnym
pdfZasady przygotowania Studium Wykonalności
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

docWzór wniosku o dofinansowanie
xls
Budżet projektu
xlsHarmonogram Projektu - Wykres Gantta
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docFormularz dotyczący występowania pomocy publicznej
docOświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego
docZapotrzebowanie MŚP na teren inwestycyjny
docAnaliza w zakresie wyczerpania limitu dostępnej powierzchni terenów inwestycyjnych/ niepowielania dostępnej infrastruktury
docOświadczenie dotyczące przeznaczenie uzbrajanych terenów inwestycyjnych wyłącznie pod działalność MŚP
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


„Wniosek o dofinansowanie projektu” należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

 

Materiały ze szkolenia 13.02.2018

Pytania i odpowiedzi do konkurs u część I
Pytania i odpowiedzi do konkurs u część II