http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2018-02-28 do 2018-04-06

Informacja o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.02.02.01-IP.02-10-032/18 10.10.2018 r.

W wyniku uwzględnienia protestu wniesionego w ramach procedury odwoławczej IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-032/18, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałania II.2.1: Modele biznesowe w MŚP.

Do dofinansowania w konkursie RPLD.02.02.01-IP.02-10-032/18 wybranych zostało ogółem 12 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi  944 640,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 384 000,00 zł.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania
Zaktualizowany skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny w konkursie 26.06.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-032/18.

Ocenie zostały poddane 22 wnioski o dofinansowanie, z których:
- 21 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
- 11 uzyskało pozytywny wynik oceny merytorycznej,
- 11 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.

Do dofinansowania wybranych zostało 11 projektów o wartości dofinansowania 369 500,00 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny merytorycznej w konkursie 19.06.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-032/18.

Spośród 21 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny merytorycznej:

- 11 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny formalnej II stopnia,

Wartość dofinansowania projektów, które zostały ocenione pozytywnie, wynosi 369 500,00 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Zakończenie oceny formalnej I stopnia 29.05.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-032/18.

Spośród 22 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):

- 21 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie naboru wniosków 11.04.2018 r.

W dniu 6 kwietnia 2018 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-032/18 w ramach poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Złożonych zostało 22 wnioski o całkowitej wartości  1 488 300,00 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi  600 000,00 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Uwaga: w przypadkach określonych w Regulaminie konkursu (§ 7 ust. 9) IP doręcza korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany we wniosku o dofinansowanie w polu „Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach projektu”. Terminy określone w wezwaniach / informacjach liczone są od dnia następującego po dniu wysłania wiadomości e-mail.


Komunikat w sprawie publikacji zapytań ofertowych

Najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy w zakresie udzielania zamówień

  Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 lutego 2018 r., a kończy 6 kwietnia 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

  • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:

  • opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%.
Maksymalna  kwota dofinansowania projektu – 70 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 4 180 800 zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych).

  Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWzór nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji
pdfKlasyfikacja technologii według EUROSTAT
docOświadczenie o zgodności elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników ze stanem faktycznym i prawnym
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie z załącznikami
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. I
xlsBudżet projektu
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. II


Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe

zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP RPO WŁ, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Materiały ze szkolenia

Pytania i odpowiedzi

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.