http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2018-01-09 do 2018-03-09

Informacja o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w II rundzie konkursu RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 - 20.09.2018 r.

W wyniku uwzględnienia protestu wniesionego w ramach procedury odwoławczej IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w II rundzie konkursu numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania w II rundzie konkursu RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 wybranych zostało ogółem 11 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 58 988 490,45 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 37 146 495,90 zł.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Zakończenie oceny w ramach II rundy konkursu 30 13.06.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17.

Ocenie zostało poddanych 20 wniosków o dofinansowanie, z których:
- 19 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
- 10 uzyskało pozytywny wynik oceny merytorycznej,
- 10 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.

Do dofinansowania zostało wybranych 10 projektów o wartości dofinansowania 31 251 220,90 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia w ramach II rundy konkursu 30 07.06.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że II runda konkursu numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw, zostanie rozstrzygnięta w czerwcu 2018 roku.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach II rundy konkursu 30 07.06.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17.

Spośród 19 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny merytorycznej:
• 10 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny formalnej II stopnia,
• 9 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych.

Wartość dofinansowania projektów, które zostały ocenione pozytywnie, wynosi 31 359 650,56 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach II rundy konkursu 30 26.04.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17

Spośród 20 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):
- 19 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie naboru wniosków w ramach II rundy konkursu 14.03.2018 r.

W dniu 9 marca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Złożonych zostało 25 wniosków o całkowitej wartości 93 966 293,89 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 61 483 164,29 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

Skład Komisji Oceny Projektów w I rundzie konkursu 30.03.2018 r.

Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny w ramach I rundy konkursu 06.03.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17.

Ocenie zostały poddane 3 wnioski o dofinansowanie, z których:
• 3 uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
• 1 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej,
• 1 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.

Do dofinansowania wybrany został 1 projekt o wartości dofinansowania 3 244 203,25 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu 06.03.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17.

Spośród 3 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny merytorycznej:
• 1 wniosek został oceniony pozytywnie i przekazany do oceny formalnej II stopnia,
• 2 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych.

Wartość dofinansowania projektu, który został oceniony pozytywnie, wynosi 3 244 203,25 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach I rundy konkursu 21.02.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17.

Spośród 3 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):
• 3 wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie naboru wniosków w ramach I rundy konkursu 07.02.2018 r.

W dniu 31 stycznia br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Złożone zostały 3 wnioski o całkowitej wartości 16 164 004,47 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 10 945 389,25 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Uwaga: w przypadkach określonych w Regulaminie konkursu (§ 7 ust. 9) IP doręcza korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany we wniosku o dofinansowanie w polu „Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach projektu”. Terminy określone w wezwaniach / informacjach liczone są od dnia następującego po dniu wysłania wiadomości e-mail.


Komunikat w sprawie publikacji zapytań ofertowych

Najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy w zakresie udzielania zamówień

  Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:
- I runda: 9 stycznia 2018 r. - 31 stycznia 2018 r.
- II runda: 1 lutego 2018 r. -  28 lutego 2018 r.  9 marca 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:
- przedsiębiorstwa;

- konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

- przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;

- przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:
- Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%.

- Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%.

Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 25 000 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 84 012 000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwanaście tysięcy złotych).

  Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 28 lutego 2018 r.
pdfRegulamin konkursu          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie z załącznikami
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. I
xlsDochód
xlsBudżet projektu
xlsWykres Gantta
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
docOświadczenia partnerów/konsorcjantów


Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe
zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP RPO WŁ, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl


Materiały ze szkolenia 15.12.2017 r. do pobrania tutaj


Materiały ze szkolenia 17.01.2018 r. do pobrania tutaj


Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu do pobrania część 1 tutaj

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu do pobrania część 2 tutaj