http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2018-01-09 do 2018-05-28

Zakończenie oceny w ramach III rundy konkursu 31.07.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla III rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17.

Ocenie poddano 11 wniosków o dofinansowanie, z których:

• 10 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
• 8 uzyskało pozytywny wynik oceny merytorycznej,
• 8 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.

Do dofinansowania wybranych zostało 8 projektów o wartości dofinansowania 8 850 466,90 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach III rundy konkursu 19.07.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna dla III rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17.

Spośród 10 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny merytorycznej:

- 8 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny formalnej II stopnia.

Wartość dofinansowania projektów, które zostały ocenione pozytywnie, wynosi 8 850 466,76 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach III rundy konkursu 28.06.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla III rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17.

Spośród 11 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):

- 10 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie naboru wniosków w ramach III rundy konkursu 01.06.2018 r.

W dniu 28 maja br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla III rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17 w ramach poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Złożonych zostało 12 wniosków o całkowitej wartości 65 056 082,66 PLN.

Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 24 088 240,68 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową. 

Zakończenie oceny w ramach II rundy konkursu 22.05.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17.

Ocenie zostały poddane 3 wnioski o dofinansowanie, z których:
• 3 uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
• 3 uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej,
• 3 uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.
Do dofinansowania wybrane zostały 3 projekty o wartości dofinansowania 1 212 351,00 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach II rundy konkursu 17.05.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17.

Spośród 3 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny merytorycznej:
• 3 wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny formalnej II stopnia,

Wartość dofinansowania projektów, które zostały ocenione pozytywnie, wynosi 1 212 351,00 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach II rundy konkursu 29 - 02.05.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17.

Spośród 3 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):
•    3 wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

 Zakończenie naboru wniosków w ramach II rundy konkursu 17.04.2018 r.

W dniu 12 kwietnia br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17 w ramach poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Złożone zostały 4 wnioski o całkowitej wartości 5 784 960,60 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 2 311 791,00 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową. 

Zakończenie oceny w ramach I rundy konkursu 29 - 03.04.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17.
Ocenie zostały poddane 4 wnioski o dofinansowanie, z których:
•    4 uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
•    2 uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej,
•    2 uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.

Do dofinansowania wybrane zostały 2 projekty o wartości dofinansowania 1 772 797,95 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu 30.03.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17.

Spośród 4 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny merytorycznej:
- 2 wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny formalnej II stopnia,
- 2 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych.

Wartość dofinansowania projektów, które zostały ocenione pozytywnie, wynosi 1 772 797,95 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach I rundy konkursu 029 15.03.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17.

Spośród 4 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):
•    4 wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie naboru wniosków w ramach I rundy konkursu 26.02.2018 r.

W dniu 23 lutego br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17 w ramach poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Złożone zostały 4 wnioski o całkowitej wartości 8 604 188,82 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 2 920 706,80 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.  

Zakończenie naboru wniosków w ramach I rundy konkursu

http://www.rpo.lodzkie.pl

Uwaga: w przypadkach określonych w Regulaminie konkursu (§ 7 ust. 9) IP doręcza korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany we wniosku o dofinansowanie w polu „Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach projektu”. Terminy określone w wezwaniach / informacjach liczone są od dnia następującego po dniu wysłania wiadomości e-mail.


Komunikat w sprawie publikacji zapytań ofertowych

Najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy w zakresie udzielania zamówień

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:

  • I runda: 9 stycznia 2018 r. - 23 lutego 2018 r.
  • II runda: 26 lutego 2018 r. - 12 kwietnia 2018 r.
  • III runda: 13 kwietnia 2018 r. - 28 maja 2018 r.


Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:
- przedsiębiorcy;
- konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:
- inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 35%.
Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:
a) o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
b) o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 25 000 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 84 012 000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwanaście tysięcy złotych).

 Niezbędne dokumenty


Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWykaz Regionalnych Inteligentych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
docWzór wniosku o dofinansowanie część I
xlsDochód
xlsBudżet projektu
xlsWykres Gantta
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docWzór wniosku o dofinansowanie część II UWAGA: Zaktualizowany dokument w dn. 16.01.2018  (Opis zmian)
docWzór wniosku o dofinansowanie część II UWAGA: Nieaktualny dokument
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
docOświadczenia partnerów/ konsorcjantów – w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum/ projektu partnerskiego


Umowa o dofinanoswanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
docLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe
zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku


  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP RPO WŁ, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem:
(42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Materiały ze szkolenia 19.01.2018 roku
Materiały ze szkolenia 15.03.2018 roku
Materiały ze szkolenia 19.04.2018 roku

Pytania i odpowiedzi część I
Pytania i odpowiedzi część II
Pytania i odpowiedzi część III

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ O NUMERACH REFERENCYJNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Zgodnie z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów pomocowych, na podstawie których udzielana jest pomoc, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu I.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw” pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z: R
ozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416;, o numerze   referencyjnymSA.43247.