http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2017-10-16 do 2017-11-09

Wybór do dofinansowania w konkursie dotyczącym innowacji w MŚP 26.04.2018 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Do dofinansowania wybrane zostały 62 projekty.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów - Innowacje w MŚP 25.04.2018 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie poddano 134 wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 62 projekty.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 357 345 745,48 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 130 354 876,55 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu 27.03.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że konkurs numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17 ogłoszony w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Informacja o zmianie wyników oceny formalnej wniosków o dofinansowanie  25.04.2018 r.

Informujemy, iż zmianie uległy wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Spośród 174 wniosków o dofinansowanie:
• 134 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej;
• 40 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych.
Powyższa zmiana wynika z przekazania na etapie oceny merytorycznej 2 wniosków o dofinansowanie do ponownej oceny formalnej zgodnie z § 18 ust. 9 Regulaminu konkursu nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17. Obydwa projekty otrzymały wynik negatywny.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi - aktualizacja

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 26.02.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Spośród 174 wniosków o dofinansowanie:
• 136 wniosków zostało pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazanych do oceny merytorycznej;
• 38 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej 05.01.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że z powodu dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17 ogłoszonym w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 16 ust. 7 Regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą Nr 1175/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2017 r., podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej do 28 lutego 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, zaplanowany na marzec 2018 r., nie ulega zmianie.

W przypadku zakończenia oceny formalnej przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny formalnej zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Sprostowanie informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 12.12.2017 r.

W dniu 9 listopada br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

W konkursie złożone zostały 174 wnioski o wartości projektów ogółem w wysokości 725 414 624,54 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 277 828 981,78 PLN.

Aktualizacja informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 21.11.2017 r.

W dniu 9 listopada br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

W konkursie złożonych zostało 175 wniosków o wartości projektów ogółem w wysokości 727 342 658,33 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 278 691 110,71 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 15.11.2017 r.

W dniu 9 listopada br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

W konkursie złożone zostały 173 wnioski o wartości projektów ogółem w wysokości 707 656 056,33 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 272 569 976,71 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

 

Sprostowanie informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie

http://www.rpo.lodzkie.pl

Komunikat w sprawie publikacji zapytań ofertowych

Najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy w zakresie udzielania zamówień

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 16 października 2017 r., a kończy 9 listopada 2017 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

 

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4 (chyba, że inny format wynika ze specyfiki załącznika), w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.3.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania II.3.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B +R
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu:

  • o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
  • o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnego poziomu dofinansowania określone są w § 11 ust. 9 i 10 Regulaminu konkursu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000 EUR  30 676 788 31 EUR (słownie: tzrydzieści jeden milonów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 31/100 euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 63 739 500 PLN 130 354 876,55 PLN słownie: sto trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt cztery osiemset siedemdziesiąt sześć milionów 55/100).

 Niezbędne dokumenty

pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 25 kwietnia 2018 r.
pdfRegulamin konkursu         UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie cz I
docWzór wniosku o dofinansowanie cz II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie projektu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
docOświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (dla wnioskodawcy i partnerów)
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy i partnerów)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP RPO WŁ, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

 

Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/1

 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17

·         Kryteriów wyboru projektów