http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2017-10-16 do 2017-11-09

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnego projektu w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17  06.11.2018 r.

W wyniku uwzględnienia protestu wniesionego w ramach procedury odwoławczej IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 69 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 388 491 964,15 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 142 778 575,48 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17 13.08.2018 r.

W wyniku oceny projektów po procedurze odwoławczej IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.
 
Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 68 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 383 353 024,15 zł natomiast wysokość dofinansowania wynosi 140 484 853,48 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17 11.07.2018 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Do dofinansowania wybrane zostały ogółem 64 projekty. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 359 509 930,48 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 131 207 101,55 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Wybór do dofinansowania w konkursie dotyczącym innowacji w MŚP 26.04.2018 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Do dofinansowania wybrane zostały 62 projekty.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów - Innowacje w MŚP 25.04.2018 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie poddano 134 wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 62 projekty.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 357 345 745,48 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 130 354 876,55 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu 27.03.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że konkurs numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17 ogłoszony w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Informacja o zmianie wyników oceny formalnej wniosków o dofinansowanie  25.04.2018 r.

Informujemy, iż zmianie uległy wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Spośród 174 wniosków o dofinansowanie:
• 134 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej;
• 40 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych.
Powyższa zmiana wynika z przekazania na etapie oceny merytorycznej 2 wniosków o dofinansowanie do ponownej oceny formalnej zgodnie z § 18 ust. 9 Regulaminu konkursu nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17. Obydwa projekty otrzymały wynik negatywny.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi - aktualizacja

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 26.02.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Spośród 174 wniosków o dofinansowanie:
• 136 wniosków zostało pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazanych do oceny merytorycznej;
• 38 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej 05.01.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że z powodu dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17 ogłoszonym w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 16 ust. 7 Regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą Nr 1175/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2017 r., podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej do 28 lutego 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, zaplanowany na marzec 2018 r., nie ulega zmianie.

W przypadku zakończenia oceny formalnej przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny formalnej zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Sprostowanie informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 12.12.2017 r.

W dniu 9 listopada br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

W konkursie złożone zostały 174 wnioski o wartości projektów ogółem w wysokości 725 414 624,54 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 277 828 981,78 PLN.

Aktualizacja informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 21.11.2017 r.

W dniu 9 listopada br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

W konkursie złożonych zostało 175 wniosków o wartości projektów ogółem w wysokości 727 342 658,33 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 278 691 110,71 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 15.11.2017 r.

W dniu 9 listopada br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

W konkursie złożone zostały 173 wnioski o wartości projektów ogółem w wysokości 707 656 056,33 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 272 569 976,71 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

 

Sprostowanie informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie

http://www.rpo.lodzkie.pl

Komunikat w sprawie publikacji zapytań ofertowych

Najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy w zakresie udzielania zamówień

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 16 października 2017 r., a kończy 9 listopada 2017 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

 

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4 (chyba, że inny format wynika ze specyfiki załącznika), w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.3.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania II.3.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B +R
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu:

  • o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
  • o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnego poziomu dofinansowania określone są w § 11 ust. 9 i 10 Regulaminu konkursu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000 EUR  30 676 788 31 EUR (słownie: tzrydzieści jeden milonów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 31/100 euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 63 739 500 PLN 130 354 876,55 PLN słownie: sto trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt cztery osiemset siedemdziesiąt sześć milionów 55/100).

 Niezbędne dokumenty

pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 25 kwietnia 2018 r.
pdfRegulamin konkursu         UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie cz I
docWzór wniosku o dofinansowanie cz II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie projektu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
docOświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (dla wnioskodawcy i partnerów)
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy i partnerów)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP RPO WŁ, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

 

Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/1

 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17

·         Kryteriów wyboru projektów