http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2017-12-29 do 2018-02-09

Informacja o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17 -  29.01.2019 r.

W wyniku uwzględnienia protestu wniesionego w ramach procedury odwoławczej IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17, ogłoszonego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałania II.2.1: Modele biznesowe w MŚP.

Do dofinansowania w konkursie RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17 wybranych zostało ogółem 76 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi  29 219 798,52 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 20 230 777,44 zł.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacja o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 26.10.2018 r.

W wyniku uwzględnienia protestu wniesionego w ramach procedury odwoławczej IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałania II.2.1: Modele biznesowe w MŚP.

Do dofinansowania w konkursie RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17 wybranych zostało ogółem 75 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi  28 833 908,94 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 19 931 091,07 zł.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Wybór do dofinansowania w konkursie dotyczącym internacjonalizacji przedsiębiorstw 26.06.2018 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Do dofinansowania wybrane zostało 71 projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów - internacjonalizacja przedsiębiorstw 26.06.2018 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.
Ocenie poddano 90 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 71 projektów.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 27 239 484,33 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 18 779 851,82 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 30.05.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Spośród 111 wniosków o dofinansowanie:
- 90 wniosków zostało pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazanych do oceny merytorycznej;
- 21 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej 10.04.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że z powodu dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17 ogłoszonym w ramach: Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 16 ust. 7 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej do 30 maja 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, zaplanowany na czerwiec 2018 r., nie ulega zmianie.

W przypadku zakończenia oceny formalnej przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny formalnej zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Aktualizacja informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 21.02.2018 r.

W dniu 9 lutego 2018 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17 w ramach poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Złożonych zostało 111 wniosków o całkowitej wartości 44 378 681,05 PLN.

Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 29 681 534,78 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 14.02.2018 r.

W dniu 9 lutego 2018 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17 w ramach poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Złożonych zostało 109 wniosków o całkowitej wartości 43 657 207,03 PLN.

Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 29 159 724,45 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Komunikat w sprawie publikacji zapytań ofertowych

Najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy w zakresie udzielania zamówień

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 29 grudnia 2017 r., a kończy 9 lutego 2018 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Poddziałania II.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 7 Regulaminu konkursu tj.:

  • wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.1 (Typ projektu: wdrożenie nowego modelu biznesowego) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi:
a) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis:
do 85% wydatków kwalifikowalnych;

b) w przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach:
do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 4 000 000 EUR 4 353 738,69 EUR (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem i 69/100 euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 16 997 200 PLN 18 779 851,82 PLN (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden 82/100).

 Niezbędne dokumenty

pdfZmiana Regulamin konkursu z dnia 26.06.2018 r.
pdfRegulamin konkursu          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdf
Ogłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie część I
docWzór wniosku o dofinansowanie część II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfKryteria wyboru projektów
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
docOświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (dla wnioskodawcy i partnerów)
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla Wnioskodawcy i partnerów)
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomc de minimis (dla wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis (dla wnioskodawcy i partnerów)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

 

Pytania i odpowiedzi do konkursu RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17 Część 1

Pytania i odpowiedzi do konkursu RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17 Część 2

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17