http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2017-12-29 do 2018-02-09

Wybór do dofinansowania w konkursie dotyczącym internacjonalizacji przedsiębiorstw 26.06.2018 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Do dofinansowania wybrane zostało 71 projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów - internacjonalizacja przedsiębiorstw 26.06.2018 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.
Ocenie poddano 90 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 71 projektów.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 27 239 484,33 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 18 779 851,82 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 30.05.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Spośród 111 wniosków o dofinansowanie:
- 90 wniosków zostało pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazanych do oceny merytorycznej;
- 21 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej 10.04.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że z powodu dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17 ogłoszonym w ramach: Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 16 ust. 7 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej do 30 maja 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, zaplanowany na czerwiec 2018 r., nie ulega zmianie.

W przypadku zakończenia oceny formalnej przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny formalnej zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Aktualizacja informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 21.02.2018 r.

W dniu 9 lutego 2018 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17 w ramach poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Złożonych zostało 111 wniosków o całkowitej wartości 44 378 681,05 PLN.

Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 29 681 534,78 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 14.02.2018 r.

W dniu 9 lutego 2018 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17 w ramach poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Złożonych zostało 109 wniosków o całkowitej wartości 43 657 207,03 PLN.

Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 29 159 724,45 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Komunikat w sprawie publikacji zapytań ofertowych

Najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy w zakresie udzielania zamówień

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 29 grudnia 2017 r., a kończy 9 lutego 2018 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Poddziałania II.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 7 Regulaminu konkursu tj.:

  • wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.1 (Typ projektu: wdrożenie nowego modelu biznesowego) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi:
a) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis:
do 85% wydatków kwalifikowalnych;

b) w przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach:
do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 4 000 000 EUR 4 353 738,69 EUR (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem i 69/100 euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 16 997 200 PLN 18 779 851,82 PLN (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden 82/100).

 Niezbędne dokumenty

pdfZmiana Regulamin konkursu z dnia 26.06.2018 r.
pdfRegulamin konkursu          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdf
Ogłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie część I
docWzór wniosku o dofinansowanie część II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfKryteria wyboru projektów
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
docOświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (dla wnioskodawcy i partnerów)
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla Wnioskodawcy i partnerów)
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomc de minimis (dla wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis (dla wnioskodawcy i partnerów)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

 

Pytania i odpowiedzi do konkursu RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17 Część 1

Pytania i odpowiedzi do konkursu RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17 Część 2

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17