http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2017-09-30 do 2017-12-29

Wybór do dofinansowania w konkursie na projekty Profesjonalizacja usług biznesowych 28.03.2018 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.01.02-IP.02-10-026/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

Do dofinansowania wybranych zostało 7 projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-026/17
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów Profesjonalizacja usług biznesowych 28.03.2018 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie zostało poddanych 7 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 7 projektów.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 253 441,50 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 174 543,50 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 27.02.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych
w  konkursie nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-026/17, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych.

Spośród 7 wniosków o dofinansowanie:
• 7 wniosków zostało pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazanych do oceny merytorycznej

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 08.01.2018 r.

W dniu 29 grudnia 2017 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

W konkursie złożonych zostało 7 wniosków o wartości projektów ogółem w wysokości 253 441,50 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 175 142,50 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 września 2017 r., a kończy 29 grudnia 2017 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4 (chyba, że inny format wynika ze specyfiki załącznika), w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.1.2 (Typ projektu 2 i 4) zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

 • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania II.1.2 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu tj.:
a) Typ projektu 2 tj. wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP przez IOB na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę, w tym usług związanych m.in. z:

 • budowaniem lub rekonfiguracją modelu biznesowego prowadzonej działalności gospodarczej,
 • opracowaniem strategii działania MŚP,
 • poszukiwaniem krajowych rynków zbytu dla nowych lub udoskonalonych produktów lub usług wdrażanych przez MŚP,
 • doradztwem związanym z poprawą istniejącego lub wdrożeniem nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi,
 • doradztwem związanym z transferem wiedzy lub innowacyjnej technologii,
 • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
 • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa,
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, w tym również uzyskiwania certyfikatów z zakresu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP),
 • wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej w związkuz przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie

z wyłączeniem usług w zakresie umiędzynaradawiania, które mogą być świadczone w ramach poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP oraz z wyłączeniem wnioskodawców, którzy uzyskali wsparcie na tożsamą usługę w ramach działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.

b) Typ projektu 4 tj. wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) przez inkubatory przedsiębiorczości na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę, w tym usług związanych m.in. z:

 • budowaniem lub rekonfiguracją modelu biznesowego prowadzonej działalności gospodarczej,
 • opracowaniem strategii działania MŚP,
 • poszukiwaniem krajowych rynków zbytu dla nowych lub udoskonalonych produktów lub usług wdrażanych przez MŚP,
 • doradztwem związanym z poprawą istniejącego lub wdrożeniem nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi,
 • doradztwem związanym z transferem wiedzy lub innowacyjnej technologii,
 • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
 • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa,
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, w tym również uzyskiwania certyfikatów z zakresu zarządzania jakościąi zarządzania środowiskowego,
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP),
 • wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej w związkuz przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie

z wyłączeniem usług w zakresie umiędzynaradawiania, które mogą być świadczone w ramach poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP oraz z wyłączeniem wnioskodawców, którzy uzyskali wsparcie na tożsamą usługę w ramach działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.


Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.2 Typ projektu 2 i 4 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi:
a) W przypadku projektów objętych pomocą de minimis:
do 85% wydatków kwalifikowalnych,
b) W przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze:
do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna  wartość wydatków kwalifikowalnych 50 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 25 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 5 000 000 EUR (słownie: pięć milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 21 246 500 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych).

 Niezbędne dokumenty

pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfKryteria wyboru projektów
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
docOświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP dla wnioskodawcy/partnera
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy i partnerów) (jeśli dotyczy)
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dla wnioskodawcy i partnerów) (jeśli dotyczy)
docOświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis (dla wnioskodawcy i partnerów) (jeśli dotyczy)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku


  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.


Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.01.02-IP.02-10-026/17