http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2017-09-19 do 2017-12-01

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach konkursu na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 28.03.2018 r.

IP w ramach konkursu RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17, który został przeprowadzony w podziale na trzy rundy, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw,

wybrała do dofinansowania w sumie 11 projektów.

Wartość wszystkich projektów wybranych do dofinansowania wynosi 25 719 347,89 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 9 014 174,57 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17
Skład Komisji Oceny Projektów

Wybór do dofinansowania w III rundzie konkursu na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 01.03.2018 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w III rundzie konkursu numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania wybranych zostało 8 projektów.

Wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 23 316 619,15 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 7 957 383,67 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w III rundzie konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17

Wybór do dofinansowania w II rundzie konkursu na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 31.01.2018 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w II rundzie konkursu numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania wybrany został 1 projekt.
Wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 1 521 692,04 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 680 431,40 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w II rundzie konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17

Wybór do dofinansowania w I rundzie konkursu na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 22.11.2017 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w I rundzie konkursu numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania wybrane zostały 2 projekty.

Wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 881 036,70 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 376 359,50 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17

Ocena merytoryczna projektów w III rundzie konkursu na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 28.02.2018 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi w III rundzie.

Ocenie poddano 16 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny otrzymało 8 projektów.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi w III rundzie wynosi 23 316 619,15 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 7 957 383,67 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Ocena merytoryczna projektów w II rundzie konkursu na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 31.01.2018 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi w II rundzie.
Ocenie poddano 2 wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny otrzymał 1 projekt.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi w II rundzie wynosi 1 521 692,04 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 680 431,40 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi w II rundzie konkursu

Ocena merytoryczna projektów w I rundzie konkursu na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 21.11.2017 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi w I rundzie .

Ocenie poddano 3 wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny otrzymały 2 projekty.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi w I rundzie wynosi 881 036,70 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 376 359,50 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w III rundzie naboru 06.02.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w III rundzie konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Spośród 21 wniosków o dofinansowanie:
• 16 wniosków zostało pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej
• 4 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów formalnych
• 1 wniosek został wycofany na prośbę Wnioskodawcy

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej w III rundzie konkursu 31.01.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w ramach III rundy konkursu numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 16 ust. 7 Regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą Nr 1052/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2017 r., podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej do 6 lutego 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, zaplanowany na marzec 2018 r., nie ulega zmianie.

W przypadku zakończenia oceny formalnej przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny formalnej zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w II rundzie naboru 29.12.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w II rundzie konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Spośród 2 wniosków o dofinansowanie:
• 2 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w I rundzie naboru 30.10.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w I rundzie konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Spośród 3 wniosków o dofinansowanie:
• 3 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o zakończeniu III rundy naboru wniosków o dofinansowanie 04.12.2017 r.

W dniu 1 grudnia br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III rundy dla konkursu w ramach poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

W ramach III rundy złożonych zostało 21 wniosków o wartości projektów ogółem w wysokości  40 566 978,04 PLN.

Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 15 183 336,90 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

Informacja o zakończeniu II rundy naboru wniosków o dofinansowanie 14.11.2017 r.

W dniu 2 listopada br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II rundy dla konkursu w ramach poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

W ramach II rundy złożone zostały 2 wnioski o wartości projektów ogółem w wysokości  4 812 519,05 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 2 178 679,25 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

Informacja o zakończeniu I rundy naboru wniosków o dofinansowanie 10.10.2017 r.

W dniu 4 października br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach I rundy dla konkursu w ramach poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

W ramach I rundy złożone zostały 3 wnioski o wartości projektów ogółem w wysokości  2 829 971,70 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 1 247 834,50 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Komunikat w sprawie publikacji zapytań ofertowych

Najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy w zakresie udzielania zamówień

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły, w podziale na rundy, od dnia rozpoczęcia naboru tj. 19 września 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. Terminy poszczególnych rund:

  • I runda: 19 września 2017 r. - 4 października 2017 r.;
  • II runda: 5 października 2017 r. - 2 listopada 2017 r.;
  • III runda: 3 listopada 2017 r. - 1 grudnia 2017 r.


Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania I.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • przedsiębiorcy;
  • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Poddziałania I.2.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu tj.:

  • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej jest określona w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2014 r., poz. 878) i wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

  • o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
  • o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 20 000 000 EUR (słownie: dwadzieścia milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 84 986 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

 Niezbędne dokumenty

pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie część I
docWzór wniosku o dofinansowanie część II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfKryteria wyboru projektów
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy, partnera i konsorcjanta)
docOświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP dla wnioskodawcy /partnera /konsorcjanta (jeśli dotyczy)
docOświadczenie o statusie dużego przedsiębiorstwa dla wnioskodawcy, partnera i konsorcjanta (jeśli dotyczy)
docOświadczenia partnerów/ konsorcjantów – w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum/ projektu partnerskiego
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

Wniosek o dofinansowanie projektu” należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP RPO WŁ, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem:
(42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

 

Pytania i odpowiedzi do konkursu


Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ O NUMERACH REFERENCYJNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Zgodnie z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów pomocowych, na podstawie których udzielana jest pomoc, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu I.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw” pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z: R
ozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416;, o numerze   referencyjnym SA.43247.