http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2017-10-02 do 2017-10-13

Wybór do dofinansowania w konkursie na projekty Promocja gospodarcza regionu 27.12.2017 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.02.02-IP.02-10-024/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.

Do dofinansowania wybranych zostało 8 projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-024/17
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów Promocja gospodarcza regionu 27.12.2017 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.
Ocenie zostało poddanych 8 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 8 projektów.
Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 19 694 175,75 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 14 109 901,62 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 30.11.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-024/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.

Spośród 9 wniosków o dofinansowanie:
• 8 wniosków zostało pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazanych do oceny merytorycznej
• 1 wniosek został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Aktualizacja informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 20.10.2017 r.

W dniu 13 października br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.

W konkursie złożonych zostało 9 wniosków o wartości projektów ogółem w wysokości 20 707 906,45 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 14 999 119,88 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 17.10.2017 r.

W dniu 13 października br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.
W konkursie złożonych zostało 7 wniosków o wartości projektów ogółem w wysokości 16 566 120,75 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 11 913 635,18 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 2 października 2017 r. a kończy 13 października 2017 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4 (chyba, że inny format wynika ze specyfiki załącznika), w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.2.2 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,
  • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania II.2.2 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 7 Regulaminu konkursu tj.:

  • przygotowanie i promocja kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy;
  • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;
  • organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85 %.
Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnego poziomu dofinansowania określone są w § 11 ust. 10 Regulaminu konkursu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 50 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 3 000 000 EUR (słownie: trzy miliony euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 12 746 700 PLN (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset złotych).

 Niezbędne dokumenty

pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
docWzór wniosku o dofinansowanie
pdfZasady przygotowania studium wykonalności
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfKryteria wyboru projektów
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
docFormularz  dotyczący występowania pomocy publicznej
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
docOświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy de minimis
docOświadczenie o realizacji przedsięwzięcia, które nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko ani przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

pdfDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.02.02-IP.02-10-024/17