http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2017-07-10 do 2017-07-24

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ O NUMERACH REFERENCYJNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH 25.01.2018 r.

Zgodnie z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów pomocowych, na podstawie których udzielana jest pomoc, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 informuję, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu I.2.2. Projekty B+R przedsiębiorstw, pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1075) o numerze referencyjnym SA.42839..

Wybór do dofinansowania w konkursie na projekty B+R przedsiębiorstw 21.11.2017 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-021/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania wybranych zostało 13 projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-021/17
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów B+R przedsiębiorstw 21.11.2017 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie zostało poddanych 29 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 13 projektów.
Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 33 236 967,35 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 18 944 162,50 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 27.09.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-021/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Spośród 38 wniosków o dofinansowanie:
• 29 wniosków zostało pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazanych do oceny merytorycznej
• 9 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów formalnych

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Aktualizacja informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 01.08.2017 r.

W dniu 24 lipca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

W konkursie złożonych zostało 38 wniosków  o wartości projektów ogółem w wysokości 90 015 984,82 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 56 127 391,99 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 27.07.2017 r.

W dniu 24 lipca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

W konkursie złożonych zostało 30 wniosków o wartości projektów ogółem w wysokości 67 730 882,32 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 40 531 248,79 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 10 lipca 2017 r., a kończy  24 lipca 2017 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania I.2.2 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • przedsiębiorcy;
  • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Poddziałania I.2.2 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 7 Regulaminu konkursu tj.:

  • przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;
  • przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

  • Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80 %; średnie przedsiębiorstwa: 75 %; duże przedsiębiorstwa: 65 %.
  • Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40 %.

Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnego poziomu dofinansowania określone są w § 11 ust. 15 Regulaminu konkursu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 5 000 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000 EUR (słownie: dziesięć milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 62 640 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych).

Pytanie i odpowiedź do konkursu

 

 Niezbędne dokumenty

pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. I
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfKryteria wyboru projektów
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (dla wnioskodawcy i partnerów) Aktualizacja z dnia 16.06.2017 r.
docOświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (dla wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenia partnerów/konsorcjantów – w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum/projektu partnerskiego
docOświadczenie o statusie dużego przedsiębiorstwa dla wnioskodawcy, partnera i konsorcjanta – jeśli dotyczy
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

Wniosek o dofinansowanie projektu” należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl


Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.01.02.02-IP.02-10-021/17