http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2017-07-03 do 2017-07-12

Wybór do dofinansowania w konkursie dotyczącym terenów inwestycyjnych 30.08.2017 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.01.01-IP.02-10-020/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu,  Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne.

Do dofinansowania wybranych zostały 3 projekty.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-020/17
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów dotyczących terenów inwestycyjnych 30.08.2017 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie zostały poddane 3 wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wszystkie wnioski uzyskały wynik pozytywny.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 35 204 691,58 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 13 449 793,17  PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 21.08.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-020/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne

Wszystkie 3 złożone w konkursie wnioski o dofinansowanie zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 17.07.2017 r.

W dniu 12 lipca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne.
W konkursie złożone zostały 3 wnioski o wartości projektów ogółem w wysokości  35 204 691,58 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 13 541 593,17 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 3 lipca 2017 r., a kończy 12 lipca 2017 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.1.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Poddziałania II.1.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu tj.:

  • kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych).

W przypadku projektów rewitalizacyjnych maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wynosi 86 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł), z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis lub odnoszą się do generowania dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego, dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE na poziomie nie wyższym niż 85% i z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 5 000 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 10 000 000 EUR (słownie: dziesięć milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 42 216 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych).

 Niezbędne dokumenty

pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfKryteria wyboru projektów
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
pdfZasady przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
docFormularz dotyczący występowania pomocy publicznej
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy i partnerów)
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dla wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
docOświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego
docZapotrzebowanie MŚP na teren inwestycyjny
docAnaliza w zakresie wyczerpania limitu dostępnej powierzchni terenów inwestycyjnych/ niepowielania dostępnej infrastruktury
docOświadczenie dotyczące przeznaczenia uzbrajanych terenów inwestycyjnych wyłącznie pod działalność MŚP
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska


„Wniosek o dofinansowanie projektu” należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Pytania i odpowiedzi do konkursu

 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu numer RPLD.02.01.01-IP.02-10-020/17