http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2017-06-01 do 2017-06-09

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-019/17 15.12.2017 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej, IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-019/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 46 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 4 032 463,98 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 1 639 213,00 zł

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Wybór do dofinansowania w konkursie na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji. 03.10.2017

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym 

i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-019/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP. 

Do dofinansowania wybrane zostały 43 projekty.

Wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 3 825 823,98 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 1 555 213,00 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-019/17
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji zakończona 28.09.2017 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie zostały poddane 64 wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 43 projekty.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 3 825 823,98 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 555 213,00 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 09.08.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-019/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Spośród 82 wniosków o dofinansowanie:

  • 64 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej
  • 17 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów formalnych
  • 1 wniosek został wycofany.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 14.06.2017 r.

W dniu 9 czerwca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

W konkursie złożone zostały 82 wnioski o wartości projektów ogółem w wysokości  7 778 094,98 PLN.

Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 3 167 063,00 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 1 czerwca 2017 r., a kończy 9 czerwca 2017 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4 (chyba, że inny format wynika ze specyfiki załącznika), w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Poddziałania II.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z § 11 ust. 11 Regulaminu konkursu).

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 100 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 2 000 000 EUR (słownie: dwa miliony euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 8 446 600,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset zł).

 Niezbędne dokumenty

pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie część I
docWzór wniosku o dofinansowanie część II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji
pdfKryteria wyboru projektów
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
docOświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (dla Wnioskodawcy i partnerów)
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla Wnioskodawcy i partnerów)
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomc de minimis (dla wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.02.01-IP.02-10-019/17