http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2017-04-18 do 2017-04-28

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-018/17 16.02.2018 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej, IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-018/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 8 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 15 249 540,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 5 807 300,00 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-018/17 15.12.2017 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej, IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-018/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 7 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 12 695 568,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 4 872 920,00 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Wybór do dofinansowania w konkursie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 27.07.2017 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-018/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania wybranych zostało 6 projektów.

Wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 12 104 553,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 4 656 695,00 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-018/17
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów w konkursie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 27.07.2017 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie poddano 22 wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny otrzymało 6 projektów.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 12 104 553,00 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 4 656 695,00 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 26.06.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-018/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Spośród 29 wniosków o dofinansowanie:
• 22 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej
• 7 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów formalnych.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o zakończeniu naboru 08.05.2017 r.
W dniu 28 kwietnia br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.
W konkursie złożonych zostało 29 wniosków o wartości projektów ogółem w wysokości 90 633 701,58 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 35 315 788,81 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 18 kwietnia 2017 r. a kończy 28 kwietnia 2017 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania I.2.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • przedsiębiorcy;
  • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Poddziałania I.2.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu:

  • o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
  • o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnego poziomu dofinansowania określone są w § 11 ust. 11 i 12 Regulaminu konkursu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 10 000 000 EUR (słownie: dziesięć milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 43 148 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy zł).

 Niezbędne dokumenty

pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie część I
docWzór wniosku o dofinansowanie część II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfKryteria wyboru projektów
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy, partnera i konsorcjanta)
docOświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP dla wnioskodawcy/partnera /konsorcjanta (jeśli dotyczy)
docOświadczenie o statusie dużego przedsiębiorstwa dla wnioskodawcy, partnera i konsorcjanta (jeśli dotyczy)
docOświadczenia partnerów/ konsorcjantów – w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum/ projektu partnerskiego
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

Wniosek o dofinansowanie projektu” należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku
zip

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP RPO WŁ, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem:
(42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

pdfPytania i odpowiedzi

pdfPytania i odpowiedzi - aktualizacja z dn. 21.04.2017 r.

 

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ O NUMERACH REFERENCYJNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Zgodnie z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów pomocowych, na podstawie których udzielana jest pomoc, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu I.2.1: „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw” pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416): o numerze referencyjnym SA.43247.

 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ O NUMERACH REFERENCYJNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Zgodnie z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów pomocowych, na podstawie których udzielana jest pomoc, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu I.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw” pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z: R
ozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416;, o numerze   referencyjnym SA.43247.