http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2016-11-14 do 2016-11-25

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu 27.03.2017 r.

W wyniku procedury odwoławczej IP wybrała 1 projekt do dofinansowania w konkursie numer RPLD.02.01.01-IP.02-10-010/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne. Całkowita wartość tego projektu wynosi 6 507 930,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 4 497 350,00 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Ocena merytoryczna projektów dotyczących terenów inwestycyjnych 01.02.2017 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie zostały poddane 2 wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej 2 projekty uzyskały wynik negatywny.

W związku z powyższym żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Skład Komisji Oceny Projektów

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 24.01.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-010/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne.

Spośród 4 wniosków o dofinansowanie:
- 2 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej
- 2 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów formalnych

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o zakończeniu naboru 30.11.2016 r.
W dniu 25 listopada br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie dla konkursu w ramach poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne. Dotychczas wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie o wartości projektów ogółem 33 956 871,49  zł. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 16 066 985,41 zł.
Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

Szczegółowe informacje dotyczące całkowitej wartości złożonych projektów oraz wartości dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 14 listopada 2016 r., a kończy 25 listopada 2016 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4 (chyba, że inny format wynika ze specyfiki załącznika), w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.1.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne postanowieniami SZOOP w zakresie Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

  • kompleksowym przygotowaniu terenu inwestycyjnego dostosowanym do potrzeb potencjalnych inwestorów;

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO WŁ 2014-2020 przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020, znajdujących się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku  projektów  objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 200 000,00 zł (zgodnie z § 11 ust. 10 Regulaminu konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 12 000 000,00 EUR (słownie: dwanaście milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 52 123 200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych).

 Niezbędne dokumenty

pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
pdfZasady przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
xlsFormularz dotyczący występowania pomocy publicznej
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy i partnerów)
docFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dla wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
docOświadczenie dotyczące wykorzystania terenów inwestycyjnych


„Wniosek o dofinansowanie projektu” należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

pdfRozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)
pdfRozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
pdfUstawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa)
pdfRozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 –2020 (Dz. U. poz. 1208)
pdfRozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 488)
pdfRozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
pdfSzczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 731/16 z dnia 28.06.2016 r.
pdfKryteriów wyboru projektów
pdfStrategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
pdfRegionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego "LORIS 2030"
pdfWykazu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1195/15 z dnia 29.09.2016 r.
pdfSiatki analitycznej dotyczącej zastosowania zasad pomocy państwa do finansowania projektów infrastrukturalnych
pdfWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
pdfWytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 (EFRR)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.