http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2016-09-30 do 2016-11-23

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnego projektu w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16 10.01.2018 r.

W wyniku uwzględnienia protestu wniesionego w ramach procedury odwoławczej, IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 65 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 277 233 607,71 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 108 992 098,80 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16 24.08.2017 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej oraz wskutek odstąpienia od dofinansowania projektów, IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 64 projekty. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 274 098 424,49 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 107 592 736,53 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Wybór do dofinansowania w konkursie dotyczącym innowacji w MŚP 26.04.2017 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie o numrze RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało 59 projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Wyniki oceny merytorycznej projektów dotyczących innowacji w MŚP 26.04.2017 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie zostało poddanych 209 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 59 projektów.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 265 379 814,39 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 102 777 304,73 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu 31.03.2017 r.
Uprzejmie informujemy, że konkurs numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16 ogłoszony w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, zostanie rozstrzygnięty do dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 09.03.2017 r.
Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP.

Spośród 309 wniosków o dofinansowanie:
• 209 wniosków zostało pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazanych do oceny merytorycznej
• 98 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych
• 2 wnioski zostały wycofane na prośby Wnioskodawców.
Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej 20.01.2017 r.
Uprzejmie informujemy, że z powodu dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16 ogłoszonym w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 16 ust. 7 Regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą Nr 993/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 1320/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2016 r., podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej do 10 marca 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, zaplanowany na marzec 2017 r., nie ulega zmianie.

W przypadku zakończenia oceny formalnej przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny formalnej zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 02.12.2016 r. - aktualizacja
W dniu 23 listopada br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie dla konkursu w ramach poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP. Dotychczas wpłynęło 309 wniosków o dofinansowanie o wartości projektów ogółem 1 139 304 486,56 zł. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 488 728 936,48 zł.

Informacja o zakończeniu naboru 28.11.2016 r.
W dniu 23 listopada br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie dla konkursu w ramach poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP. Dotychczas wpłynęło 301 wniosków o dofinansowanie o wartości projektów ogółem 1 101 664 669,65 zł. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 473 524 281,07 zł.
Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

Szczegółowe informacje dotyczące całkowitej wartości złożonych projektów oraz wartości dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 września 2016 r., a kończy 10 listopada 2016 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

UWAGA!!!
Zmianie uległ termin składania wniosków. Nabór zakończy się 23 listopada br.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4 (chyba, że inny format wynika ze specyfiki załącznika), w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.3.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

  • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne postanowieniami SZOOP w zakresie Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

  • Wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B +R
  • Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO WŁ 2014-2020 przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020, znajdujących się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

  • o 10% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa
  • o 20% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 200 000,00 zł (zgodnie z § 11 ust. 10 Regulaminu konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 20 000 000 EUR (słownie: dwadzieścia milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 87 272 000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

 Niezbędne dokumenty

pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 26 kwietnia 2017 r.
pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 26 października 2016 r.
pdfOgłoszenie o konkursie z dnia 26.10.2016 r.         UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie cz I
docWzór wniosku o dofinansowanie cz II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (dla wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

pdfRozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)
pdfUstawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa)
pdfRozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1377)
pdfSzczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 939/16 z dnia 22.08.2016 r.
pdfKryteriów wyboru projektów
pdfWytycznych dotyczących kwalifikowalności w ramach RPO WŁ
pdfStrategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
pdfRegionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego "LORIS 2030"
pdf„Wykazu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1281/15 z dnia 17.11.2015 r.
pdfWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
pdfPodręcznika Oslo

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Najczęściej zadawane pytania w konkursie na Innowacje w MŚP

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu innowacje w MŚP

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ O NUMERACH REFERENCYJNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Zgodnie z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów pomocowych, na podstawie których udzielana jest pomoc, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu II.3.1: Innowacje w MŚP pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020  (Dz. U. poz. 1377); o numerze referencyjnym SA.43142.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16

·         Kryteriów wyboru projektów