http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2016-09-12 do 2016-09-29

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie dotyczącym promocji gospodarczej regionu 18.04.2017 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.02.02-IP.02-10-008/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 15 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 24 000 224,97 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 17 057 268,30 zł.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Wybór do dofinansowania w konkursie dotyczącym promocji gospodarczej regionu 04.01.2017 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.02.02-IP.02-10-008/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.

Do dofinansowania wybranych zostało 12 projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-008/16
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów dotyczących promocji gospodarczej regionu 04.01.2017 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie zostało poddanych 17 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 12 projektów.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 21 737 227,95 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 15 464 279,63 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 22.12.2016 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-008/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Spośród 28 wniosków o dofinansowanie:

   - 17 wniosków zostało pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej
   - 9 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych
   - 2 wnioski zostały wycofane na prośby Wnioskodawców.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej 25.11.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że z powodu przedłużającego się terminu odbioru korespondencji przez Wnioskodawców, a w związku z tym oczekiwaniem na złożenie uzupełnionych wniosków o dofinansowanie, informacja o wynikach oceny formalnej w konkursie nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-008/16 ogłoszonym w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu, zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej do dnia 30 grudnia 2016 r.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Aktualizacja informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 29.09.2016 r.

W ramach konkursu RPLD.02.02.02-IP.02-10-008/16 złożonych zostało 28 wniosków o dofinansowanie o łącznej całkowitej wartości projektów 41 016 915,41 PLN. Wartość dofinansowania, o którą wystąpili wnioskodawcy wynosi 30 017 741,07 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 29.09.2016 r.

W dniu 29 września br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie dla konkursu w ramach poddziałania II.2.2 Promocja gospodarcza regionu. Dotychczas wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie o wartości projektów ogółem 39 511 686,41 zł. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 28 905 431,07 zł.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

Szczegółowe informacje dotyczące całkowitej wartości złożonych projektów oraz wartości dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Ocena merytoryczna projektów dotyczących promocji gospodarczej regionu

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 12 września 2016 r. a kończy 29 września 2016 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4 (chyba, że inny format wynika ze specyfiki załącznika), w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.2.2 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,
  • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne postanowieniami SZOOP w zakresie Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

  • przygotowaniu i promocji kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy;
  • tworzeniu nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;
  • organizacji i udziale w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis maksymalna wartość pomocy dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 000 (a w przypadku prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego 100 000) euro w okresie trzech lat podatkowych.

Minimalna wartość dofinansowania

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000,00 zł (zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 5 000 000 EUR (słownie: pięć milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 22 130 500 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści tysięcy pięćset złotych).

 Niezbędne dokumenty

pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie UWAGA: Zaktualizowany dokument 
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie   UWAGA: Zaktualizowany dokument
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
docOświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy de minimis
docFormularz dotyczący występowania pomocy publicznej
docOświadczenie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista wskaźników oraz ich definicji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej: II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, III Transport i VIII Zatrudnienie
pdfZasady przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
pdfDokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.02.02-IP.02-10-008/16

Wniosek o dofinansowanie projektu” należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

pdfRozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)
pdfRozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 488)
pdfUstawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa)
pdfSzczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 731/16 z dnia 28.06.2016 r.
pdfKryteriów wyboru projektów
pdfZasad kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR
pdfStrategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
pdfRegionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego "LORIS 2030"
pdf„Wykazu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1281/15 z dnia 17.11.2015 r.
pdfWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu promocja gospodarcza regionu.