http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2016-03-31 do 2016-04-29

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 16.01.2017 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej oraz wskutek odstąpienia od dofinansowania czterech projektów, IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 91 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 10 014 846 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 4 085 000 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Wybór do dofinansowania w konkursie na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji 30.09.2016 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało 93 projekty.

Wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 10 061 586,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 4 104 000,00 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji zakończona 29.09.2016 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie zostały poddane 122 wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 93 projekty.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 10 061 586,00 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 4 104 000,00 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 16.08.2016 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Spośród 168 wniosków o dofinansowanie:

•    122 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej

•    46 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej 28.06.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że z powodu dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 ogłoszonym w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 16 ust. 7 Regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą Nr 201/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 606/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 maja 2016 r., podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej do 15 sierpnia 2016 r.

Jednocześnie informujemy, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, zaplanowany na wrzesień 2016 r., nie ulega zmianie.

W przypadku zakończenia oceny formalnej przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny formalnej zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl

O konieczności uzupełnienia poszczególnych wniosków o dofinansowanie wnioskodawcy są informowani na bieżąco.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 29.04.2016 r.

W dniu 29 kwietnia br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie dla konkursu w ramach poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP. Dotychczas wpłynęły 168 wniosków o dofinansowanie o wartości projektów ogółem 19 645 613,40 zł. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 8 200 190,00 zł.
Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.
Szczegółowe informacje dotyczące całkowitej wartości złożonych projektów oraz wartości dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 31 marca 2016 r., a kończy 29 kwietnia 2016 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4 (chyba, że inny format wynika ze specyfiki załącznika), w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej
z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje pierwszy typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Poddziałania II.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z § 11 ust. 11 Regulaminu konkursu).

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi  100 000,00 zł (zgodnie z § 11 ust. 9 Regulaminu konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 1 000 000 EUR (słownie: milion euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 4 453 400,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych).

 Niezbędne dokumenty

pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 25 maja 2016 r.
pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie część I
docWzór wniosku o dofinansowanie część II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista wskaźników oraz ich definicji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej: II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
doc
Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
docOświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (dla Wnioskodawcy i partnerów)
docFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla Wnioskodawcy i partnerów)
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dla Wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego

Wniosek o dofinansowanie projektu” należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

pdfUstawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa)
pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 05.02.2016 r.
pdfZasady kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR
pdfKryteria Wyboru Projektów
pdfRegionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego "LORIS 2030"
pdfStrategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
pdfWytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
pdfRozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)
pdfRozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
pdfRozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488)
pdfRozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1417)
pdf„Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1281/15 z dnia 17.11.2015 r.


  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu modele biznesowe MŚP

 

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ O NUMERACH REFERENCYJNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH 21.11.2016 r.

Zgodnie z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów pomocowych, na podstawie których udzielana jest pomoc, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu II.2.1 „Modele biznesowe MŚP” pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małymi średnimprzedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział
w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1417); o numerze   referencyjnym SA.43179.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16