http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2016-03-31 do 2016-04-29

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 16.01.2017 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej oraz wskutek odstąpienia od dofinansowania jednego projektu, IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 20 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 37 178 196,24 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 13 367 117,90 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Wybór do dofinansowania w konkursie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 14.09.2016 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania wybranych zostało 19 projektów.

Wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 35 263 873,68 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 13 148 691,95 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów infrastruktury B+R przedsiębiorstw zakończona 14.09.2016 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.
Ocenie zostało poddane 31 wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 19 projektów.
Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 35 263 873,68 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 13 148 691,95 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 02.08.2016 r.

Informujemy, że właśnie została zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie w konkursie, dotyczącym Infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Spośród 41 wniosków o dofinansowanie:

   - 31 wniosków zostało pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej
   - 10 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej 28.06.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że z powodu dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 ogłoszonym w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 16 ust. 7 Regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą Nr 200/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 607/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 maja 2016 r., podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej do 15 sierpnia 2016 r.

Jednocześnie informujemy, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, zaplanowany na wrzesień 2016 r., nie ulega zmianie.

W przypadku zakończenia oceny formalnej przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny formalnej zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl

O konieczności uzupełnienia poszczególnych wniosków o dofinansowanie wnioskodawcy są informowani na bieżąco.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Sprostowanie informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 29.04.2016 r.

W związku z weryfikacją listy złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu w ramach poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przedstawia zaktualizowane informacje dotyczące liczby złożonych projektów.

W ramach konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16  zostało złożonych 41 wniosków o dofinansowanie o wartości projektów ogółem 80 974 272,23 zł. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 30 269 213,11 zł.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 29.04.2016 r.

W dniu 29 kwietnia br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie dla konkursu w ramach poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Dotychczas wpłynęły 42 wnioski o dofinansowanie o wartości projektów ogółem 81 279 960,23 zł. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 30 460 035,91 zł.
Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 31 marca 2016 r. a kończy 29 kwietnia 2016 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4 (chyba, że inny format wynika ze specyfiki załącznika), w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania I.2.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • przedsiębiorcy;
  • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Poddziałania I.2.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu tj.:

  • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy RPO WŁ 2014-2020 przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020, znajdujących się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu:

  • o 10% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
  • o 20% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.
  • (zgodnie z § 11 ust. 15 i 16 Regulaminu konkursu).

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi  1 500 000,00 zł (zgodnie z § 11 ust. 9 Regulaminu konkursu).

Minimalna wartość dofinansowania

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000,00 zł (zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 10 000 000 EUR (słownie: dziesięć milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 44 534 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych).

 Niezbędne dokumenty

pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 25 maja 2016 r.
pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie część I
docWzór wniosku o dofinansowanie część II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
docLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
docOświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (dla wnioskodawcy i partnerów)
docFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego
docOświadczenie o statusie dużego przedsiębiorstwa

Wniosek o dofinansowanie projektu” należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

pdfRozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)
pdfRozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416)
pdfUstawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa)
pdfSzczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 05.02.2016 r.
pdfKryteriów wyboru projektów
pdfZasad kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR
pdfStrategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
pdfRegionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego "LORIS 2030"
pdf„Wykazu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1281/15 z dnia 17.11.2015 r.
pdfWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
pdfPodręcznika Frascati - Proponowane Procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu infrastruktura B+R przedsiębiorstw

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ O NUMERACH REFERENCYJNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH 24.11.2016

Zgodnie z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów pomocowych, na podstawie których udzielana jest pomoc, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu I.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw” pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416;, o numerze   referencyjnym SA.43247.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ O NUMERACH REFERENCYJNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Zgodnie z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów pomocowych, na podstawie których udzielana jest pomoc, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu I.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw” pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z: R
ozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416;, o numerze   referencyjnym SA.43247.