http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2016-02-22 do 2016-03-10

Informacja o aktualizacji Listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15 25.04.2017 r.

IP dokonała aktualizacji Listy projektów wybranych do dofinansowania na skutek zmniejszenia kwoty dofinasowania projektu, w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista rezerwowa projektów do dofinansowania

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15 oraz aktualizacji listy rezerwowej 16.01.2017 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które w wyniku procedury odwoławczej, zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 46 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 200 603 152,25 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 80 288 190,89 zł.

W wyniku procedury odwoławczej dokonano także aktualizacji listy rezerwowej projektów o dofinansowanie.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania
Zmieniona lista rezerwowa projektów o dofinansowanie

Wybór do dofinansowania w konkursie na innowacje w MŚP 23.09.2016 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało 39 projektów.
Wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 173 027 222,65 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 69 010 874,42 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista rezerwowa projektów do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów na innowacje w MŚP zakończona 22.09.2016 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.
Spośród 254 wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej:

-  253 projekty podlegały ocenie merytorycznej,
-  1 projekt został wycofany na prośbę Wnioskodawcy.

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 145 projektów.
Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 536 343 627,68 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 217 256 378,80 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 20.07.2016 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Spośród 358 wniosków o dofinansowanie:
   - 254 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej
   - 104 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej 15.07.2016 r.

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu oceny formalnej do dnia 20 lipca 2016 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, zaplanowany na wrzesień 2016 r., nie ulega zmianie.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej 30.06.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że z powodu dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15 ogłoszonym w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 17 ust. 7 Regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą Nr 1448/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2015 r., sprostowanej Uchwałą Nr 48/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 235/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr 608/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 maja 2016 r.  podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej do 15 lipca 2016 r.

Jednocześnie informujemy, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, zaplanowany na wrzesień 2016 r., nie ulega zmianie.

W przypadku zakończenia oceny formalnej przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny formalnej zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl

O konieczności uzupełnienia poszczególnych wniosków o dofinansowanie wnioskodawcy są informowani na bieżąco.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej 09.05.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że z powodu dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15 ogłoszonym w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 17 ust. 7 Regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą Nr 1448/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2015 r., sprostowanej Uchwałą Nr 49/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 235/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 marca 2016 r., podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej do 30 czerwca 2016 r.

Jednocześnie informujemy, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, zaplanowany na wrzesień 2016 r., nie ulega zmianie.

W przypadku zakończenia oceny formalnej przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny formalnej zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl

O konieczności uzupełnienia poszczególnych wniosków o dofinansowanie wnioskodawcy są informowani na bieżąco.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 15.03.2016 r.

W dniu 10 marca 2016 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.
W konkursie złożonych zostało 358 wniosków o wartości projektów ogółem 1 005 869 323,92 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 418 349 479,22 PLN.
Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie

nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15 oraz aktualizacji listy rezerwowej

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 22 lutego 2016 r. a kończy 3 marca 2016 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

UWAGA!!!
Zmianie uległ termin składania wniosków. Nabór zakończy się 10 marca br.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.3.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania II.3.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R;
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z § 11 ust. 14 Regulaminu konkursu). Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu (zgodnie z § 11 ust. 15 Regulaminu konkursu):

  • o 10% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
  • o 20% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 zł (zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 12 000 000 EUR (słownie: dwanaście milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 51 157 200 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście zł).

 Niezbędne dokumenty

pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 13 grudnia 2016 r.
pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 22 listopada 2016 r.
pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 20 września 2016 r.
pdf
Zmiana Regulaminu konkursu z dnia 25 maja 2016 r.
pdfRegulamin konkursu z dnia 1 marca 2016 r.    UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfWykaz zmian do Regulaminu konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie   UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa   UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
docOświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (dla Wnioskodawcy i partnerów)
docFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla Wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

pdfUstawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa)
pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1384/15 z dnia 08.12.2015 r.
pdfRegionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego "LORIS 2030"
pdfStrategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
pdfWytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
pdfRozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
pdfRozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
pdf„Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1281/15 z dnia 17.11.2015 r.
pdfPodręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie z 2005 roku, wspólna publikacja OECD oraz Eurostat.
pdfLista wskaźników oraz ich definicji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej: II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Pytania i odpowiedzi dot. konkursu Innowacje w MŚP

 

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ O NUMERACH REFERENCYJNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH 24.11.2016 r.

Zgodnie z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów pomocowych, na podstawie których udzielana jest pomoc, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu II.3.1 „Innowacje w MŚP” pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1377);, o numerze   referencyjnym SA.43142.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15