http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2016-02-15 do 2016-02-25

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 23.11.2016 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które w wyniku procedury odwoławczej, zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 19 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 17 493 302,97 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 11 418 358,96 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Wybór do dofinansowania w konkursie na projekty B+R przedsiębiorstw 22.07.2016 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania wybranych zostało 13 projektów.

Wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 12 014 523,67 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 7 699 553,71 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna projektów B+R przedsiębiorstw zakończona 19.07.2016 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie zostały poddane 63 wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 13 projektów.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 12 014 523,67 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 7 699 553,71 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu 15.07.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że konkurs numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 ogłoszony w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw, zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 lipca 2016 r.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu 30.06.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że konkurs numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 ogłoszony w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw, zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 lipca 2016 r.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 30.06.2016 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr  RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej  I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.
Spośród 105 wniosków o dofinansowanie:
• 63 wniosków zostało pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazanych do oceny merytorycznej
• 42 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych.
Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej 02.05.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że z powodu dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 ogłoszonym w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 17 ust. 7 Regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą Nr 1449/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2015 r., podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej do 30 czerwca 2016 r.

Jednocześnie informujemy, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, zaplanowany na czerwiec 2016 r., nie ulega zmianie.

W przypadku zakończenia oceny formalnej przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny formalnej zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl
O konieczności uzupełnienia poszczególnych wniosków o dofinansowanie wnioskodawcy są informowani na bieżąco.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 02.03.2016 r.

W dniu 25 lutego 2016 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.
W konkursie złożonych zostało 105 wniosków o wartości projektów ogółem 99 898 115,57 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 64 093 643,55 PLN.
Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 15 lutego 2016 r. a kończy 25 lutego 2016 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania I.2.2 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • przedsiębiorcy;
  • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania I.2.2 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania projektu środkami EFRR wydatków kwalifikowalnych w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi (zgodnie § 11 ust. 14 Regulaminu konkursu):

  • Badania przemysłowe:

        - mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80 %;
        - średnie przedsiębiorstwa: 75 %;
        - duże przedsiębiorstwa: 65 %.

  • Eksperymentalne prace rozwojowe:

        - mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%;
        - średnie przedsiębiorstwa: 50%;
        - duże przedsiębiorstwa: 40 %.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 700 000 zł (zgodnie z § 11 ust. 7 Regulaminu konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 6 000 000 EUR (słownie: sześć milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 25 578 600 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset zł).

 Niezbędne dokumenty

pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 25 maja 2016 r.
pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa   UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
docOświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (dla wnioskodawcy i partnerów)
docFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego
docOświadczenie o statusie dużego przedsiębiorstwa

Wniosek o dofinansowanie projektu” należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

pdfUstawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa)
pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1383/15 z dnia 08.12.2015 r.
pdfRegionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego "LORIS 2030"
pdfStrategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
pdfWytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
pdfRozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz.1075)
pdfRozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)
pdf„Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1281/15 z dnia 17.11.2015 r.
pdfPodręcznik Frascati - Proponowane Procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.
pdfLista wskaźników oraz ich definicji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej: I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Pytania i odpowiedzi dot. konkursu na iwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ O NUMERACH REFERENCYJNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH 08.11.2016

Zgodnie z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów pomocowych, na podstawie których udzielana jest pomoc, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw” pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. poz.1075), o numerze   referencyjnym SA.42839.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15