http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2015-09-30 do 2015-10-14

Rozstrzygnięcie konkursu na promocję gospodarczą regionu 29.01.2016 r.
Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 47/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.02.02-IP.02-10-002/15, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.
Do dofinansowania wybranych zostało 11 projektów.
Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 28 139 740,05 PLN, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 23 774 874,04 PLN.
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna zakończona 20.01.2016 r.
Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.
Ocenie zostało poddanych 16 wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 11 projektów. Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 28 139 740,05 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 23 774 874,04 PLN.
Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej 21.12.2015 r.
Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-002/15, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania: II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.
Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o zakończeniu naboru 14.10.2015 r.
W dniu 14 października 2015 r. został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-002/15 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu. W ramach konkursu złożonych zostało 25 wniosków o dofinansowanie o łącznej całkowitej wartości projektów 50 850 790,57 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 42 863 778,09 PLN. Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 września 2015 r. a kończy 14 października 2015 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.2.2 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania II.2.2 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu tj.:

  • przygotowanie i promocja kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy,
  • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej,
  • organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu konkursu).

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 5 000 000 EUR (słownie: pięć milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 20 946 500 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset zł).

 Niezbędne dokumenty

pdfZmiana Regulaminu Konkursu z dnia 27 stycznia 2016 r. 1 MB
pdfRegulamin konkursu 720 KB
pdfOgłoszenie o konkursie 308 KB
docWzór wniosku o dofinansowanie 822 KB
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 682 KB
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 144 KB
pdfWzór umowy o dofinansowanie 528 KB
pdfKryteria wyboru projektów 1 MB
pdfLista wskaźników oraz ich definicji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej: II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, III Transport i VIII Zatrudnienie 500 KB
docZasady przygotowania studium wykonalności 167 KB

Wniosek o dofinansowanie projektu” należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

pdfUstawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa) 1 MB
pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 912/15 z dnia 17.08.2015 r.; 2 MB
pdfRegionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego "LORIS 2030" 3,67 MB
pdfStrategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 11,8 MB
pdfWytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 608 KB
pdfRozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 900 KB
pdfRozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 704 KB

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.02.02-IP.02-10-002/15