http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2015-08-17 do 2015-08-27

Projekty wybrane do dofinansowania 20.10.2015 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1201/15 z dnia 20 października 2015 r. podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.01.01-IP.02-10-001/15, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne.
Do dofinansowania wybranych zostało 5 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 30 881 282,14 PLN, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 18 950 200,59 PLN.
Lista projektów wyłonionych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu

Wyniki oceny merytorycznej 20.10.2015 r.
Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi, złożonych w konkursie RPLD.02.01.01-IP.02-10-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne.
Ocenie merytorycznej zostało poddanych 5 wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wszystkie projekty uzyskały wynik pozytywny. Wartość całkowita projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 30 881 282,14 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 18 950 200,59 PLN.
Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej 16.10.2015 r.
Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-001/15, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne.
W ramach konkursu złożonych zostało 7 wniosków o dofinansowanie o łącznej całkowitej wartości projektów 45 557 639,52 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 31 846 124,11 PLN.
Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o zakończeniu naboru 27.08.2015 r.
W dniu 27 sierpnia 2015 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-001/15 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne.
W ramach konkursu złożonych zostało 7 wniosków o dofinansowanie o łącznej całkowitej wartości projektów 45 557 639,52 PLN. Wartość dofinansowania, o którą wystąpili wnioskodawcy wynosi 31 846 124,11 PLN.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 17 sierpnia 2015 r., a kończy 27 sierpnia 2015 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.1.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz
w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania II.1.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 3 Regulaminu konkursu tj.:

  • kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu konkursu).

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 12 000 000 EUR (słownie: dwanaście milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 49 546 800 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset zł).

 Niezbędne dokumenty

pdfRegulamin konkursu 720 KB
pdfOgłoszenie o konkursie 308 KB
docWzór wniosku o dofinansowanie 871 KB
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 790 KB
docOświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na realizację projektu 268 KB
pdfWzór umowy o dofinansowanie 6,9 MB
pdfKryteria wyboru projektów 812 KB
docLista wskaźników oraz ich definicji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej: II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, III Transport i VIII Zatrudnienie 500 KB
pdfZasady przygotowania studium wykonalności 171 KB

„Wniosek o dofinansowanie projektu” należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

pdfUstawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa) 1 MB
pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 667/15 z dnia 23.06.2015 r. 2,1 MB
pdfRegionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego "LORIS 2030" 4,05 MB
pdfStrategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 11,8 MB
pdfWytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 620 KB

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl