http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2016-12-27 do 2017-02-28

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16  28.06.2018 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej, IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało 49 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 18 133 977,85 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 11 592 326,28 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania


Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16 07.11.2017 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej, IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 48 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 17 520 207,85 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 11 342 826,28 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16 11.10.2017 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej, IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 47 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 17 159 337,85 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 11 092 926,28 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16 08.09.2017 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej, IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 43 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 15 560 419,62 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 10 136 979,78 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania

Wybór do dofinansowania w konkursie modele biznesowe MŚP 11.07.2017 r.

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało 41 projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16
Skład Komisji Oceny Projektów

Ocena merytoryczna modeli biznesowych MŚP 11.07.2017 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.
Ocenie poddano 102 wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny otrzymało 41 projektów.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 14 876 176,36 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 9 636 997,88 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 15.05.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Spośród 141 wniosków o dofinansowanie:
• 102 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej
• 38 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów formalnych
• 1 wniosek został wycofany.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej 28.04.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16 ogłoszonym w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania: II.2.1: Modele biznesowe MŚP, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 16 ust. 7 Regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą Nr 1440/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 listopada 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 1677/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2016 r., podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej do 12 maja 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, zaplanowany na lipiec 2017 r., nie ulega zmianie.

W przypadku zakończenia oceny formalnej przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny formalnej zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Aktualizacja informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 07.03.2017 r.

W konkursie złożonych zostało 141 wniosków o wartości projektów ogółem w wysokości 51 684 410,82 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 34 194 707,98 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie 03.03.2017 r.

W dniu 28 lutego br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.
W konkursie złożonych zostało 139 wniosków o wartości projektów ogółem w wysokości 50 892 201,82 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 33 766 652,98 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

Do dofinansowania wybranych zostało 41 projektów.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 27 grudnia 2016 r., a kończy 28 lutego 2017 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4 (chyba, że inny format wynika ze specyfiki załącznika), w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Poddziałania II.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

a) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis:
do 85% wydatków kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 800 000 zł, nie więcej jednak niż równowartości 200 000 euro na dzień przyznania pomocy;
b) w przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach:
do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 3 000 000 EUR (słownie: trzy miliony euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 12 992 100,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto zł).

 Niezbędne dokumenty

pdfZmiana Regulaminu konkursu z dn. 27 marca 2018 r.
pdfZmiana Regulaminu konkursu z dn. 16 grudnia 2016 r.
pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie część I
docWzór wniosku o dofinansowanie część II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfKryteria wyboru projektów          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfKryteria wyboru projektów
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
pdfLista wskaźników specyficznych          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfLista wskaźników specyficznych
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla Wnioskodawcy i partnerów)
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomc de minimis (dla wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (dla Wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

 

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ O NUMERACH REFERENCYJNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Zgodnie z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów pomocowych, na podstawie których udzielana jest pomoc, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu II.2.1: Modele biznesowe MŚP pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020  (Dz. U. poz. 1417); o numerze referencyjnym SA.43179.

 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka