http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2019-05-31 do 2019-06-28

Zakończenie oceny formalnej II stopnia w ramach konkursu

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna II stopnia dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-053/19.
Spośród 36 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej II stopnia:
- 36 wniosków zostało ocenionych pozytywnie.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu 16.10.2019 r.

Informujemy, że została zakończona ocena merytoryczna dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-053/19. Ocenie zostało poddanych 45 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia. Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 36 projektów, które zostały przekazane do oceny formalnej II stopnia.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Informacja o przedłużeniu oceny w ramach konkursu 18.09.2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach konkursu numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-053/19 ogłoszonym w ramach: Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 13 ust. 6 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny projektów i rozstrzygnięcia konkursu do 25-10-2019 r. z powodu dużej ilości wniosków. W przypadku zakończenia oceny wniosków przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach konkursu

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-053/19.

Spośród 45 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):

- 44 wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Aktualizacja Informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 12.07.2019 r.

W dniu 28 czerwca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-053/19 w ramach poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP 

Złożone zostały 54 wnioski o całkowitej wartości 3 662 227,00 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 1 492 450,00 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 05.07.2019 r.

W dniu 28 czerwca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-053/19 w ramach poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP
Złożone zostały 47 wnioski o całkowitej wartości 2 801 227,00 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 1 142 450,00 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 31 maja 2019 r., a kończy 28 czerwca 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków 
Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

  • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:

  • opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 4 295 000 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu

pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
docWzór nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji
docKlasyfikacja technologii według EUROSTAT
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie z załącznikami

docWzór wniosku o dofinansowanie
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej


Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe

zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem:
(42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Pytania i odpowiedzi

Konkurs obejmuje typ projektu:

-       przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;

-       przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

Elementem projektu badawczo-rozwojowego mogą być koszty inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem oraz nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.