http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2019-02-28 do 2019-04-26

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-047/19 08.07.2019 r.

Informujemy, że została zakończona ocena merytoryczna dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-047/19.

Ocenie zostało poddane 9 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia. Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 5 projektów, które zostały przekazane do oceny formalnej II stopnia.
Wartość dofinansowania dla ww. projektów wynosi 2 118 401,05 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach II rundy konkursu 047/19 21.06.2019 r.

Informujemy, że zakończona została ocena formalna I stopnia dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-047/19.
Spośród 10 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):

  • 9 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach rundy II konkursu - aktualizacja 16.05.2019 r. 

W dniu 26 kwietnia br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-047/19 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje.

Złożono 10 wnioski o całkowitej wartości 6 226 271,56 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 4 246 877,35 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach rundy II konkursu 30.04.2019 r.

W dniu 26 kwietnia br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-047/19 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje.

Złożono 4 wnioski o całkowitej wartości 3 361 625,68 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi  2 323 074,13 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu 10.04.2019 r.

W dniu 28 marca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla I rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-047/19 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje.
W ramach I rundy naboru nie został złożony żaden wniosek.

 

http://www.rpo.lodzkie.pl

Nowości w konkursie

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:
- I runda: 28 luty – 28 marzec 2019 r.
- II runda: 29 marzec –  26 kwietnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:
- Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:
- Typ projektu 2 tj. zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) – w tym nowego projektu wzorniczego – lub procesu (metody produkcji lub dostawy) – bon na innowacje.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.2 (Typ projektu 2) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy de minimis udzielanej Wnioskodawcy wynosi 85%. Pomoc de minimis może zostać udzielona Wnioskodawcy na pokrycie każdego rodzaju kosztów związanych z projektem (komponent usługowy, prace przedwdrożeniowe, komponent wdrożeniowy). 

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP udzielanej Wnioskodawcy wynosi 50%. Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP może zostać udzielona Wnioskodawcy na pokrycie kosztów związanych z realizacją prac przedwdrożeniowych.

Regionalna pomoc inwestycyjna może zostać przyznana na inwestycję początkową związaną z realizacją komponentu wdrożeniowego. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

a) o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
b) o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

2.    Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu -1 500 000 zł
3.    Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach usługi badawczej - 800 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 21 514 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset czternaście tysięcy złotych).

  Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie z załącznikami
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. I
xlsBudżet projektu
xlsWykres Gantta
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. II
xlsAnaliza ekonomiczno - finansowa
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej


Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe

zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Materiały ze spotkania (28.02.2019)

Pytania i odpowiedzi (28.02.2019)

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.