http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2018-12-27 do 2019-02-15

Zakończenie oceny w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18

Informujemy, że zakończona została ocena dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18.

Ocenie zostało poddanych 50 wniosków o dofinansowanie, z których:
- 50 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
- 39 uzyskało pozytywny wynik oceny merytorycznej,
- 39 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.
Do dofinansowania wybranych zostało 39 projektów o wartości dofinansowania 15 147 676,04 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny formalnej II stopnia w ramach konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18 25.07.2019 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna II stopnia dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18.

Spośród 39 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej II stopnia:
- 39 wniosków zostało ocenionych pozytywnie.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18 18.07.2019 r.

Informujemy, że została zakończona ocena merytoryczna dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18.

Ocenie zostało poddanych 50 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia. Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 39 projektów, które zostały przekazane do oceny formalnej II stopnia.

Wartość dofinansowania dla ww. projektów wynosi 15 185 292,02 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Informacja o przedłużeniu oceny w ramach konkursu 28.06.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18 ogłoszonym w ramach: Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 13 ust. 6 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny projektów i rozstrzygnięcia konkursu 

do dnia 14 sierpnia 2019 r. z powodu dużej ilości rekomendacji do poprawy wniosków w ramach kryteriów oceny merytorycznej.
W przypadku zakończenia oceny wniosków przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Informacja o przedłużeniu oceny w ramach konkursu 13.05.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18 ogłoszonym w ramach: Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 13 ust. 6 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny projektów i rozstrzygnięcia konkursu do dnia 15 lipca 2019 r. z powodu dużej ilości wniosków.

W przypadku zakończenia oceny wniosków przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach konkursu 18.04.2019 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18.

Spośród 50 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):

- 50 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Aktualizacja informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 04.03.2019 r.

W konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18 w ramach poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP wpłynęło 56 wniosków o całkowitej wartości 31 376 190,37 PLN.

Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 20 884 827,06 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18 22.02.2019 r.

W dniu 15 lutego 2019 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18 w ramach poddziałania II.2.1: Modele
biznesowe MŚP.

Złożone zostały 54 wnioski o całkowitej wartości 28 110 273,17 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 18 808 127,31 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Nowości w konkursie

  Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 27 grudnia 2018 r., a kończy 15 lutego 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:
- Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:

  • wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP (typ projektu: wdrożenie nowego modelu biznesowego) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. W ramach niniejszego konkursu Beneficjentom może być udzielana pomoc publiczna lub pomoc
de minimis na podstawie:
a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1417);

b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

2. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:
a) w przypadku pomocy de minimis udzielanej Wnioskodawcy wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis;

b) w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz pomocy na udział MŚP w targach udzielanej Wnioskodawcy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

3. Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 500 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 21 653 500 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

  Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie z załącznikami
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. I
xlsWykres Gantta
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej
docOświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego


Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
docZałącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – Oświadczenie dotyczące danych osobowych
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe

zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Materiały ze spotkania - 24.01.2018

Pytania i odpowiedzi - spotkanie 24.01.2018

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.