http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2018-12-27 do 2019-02-28

Informacja o przedłużeniu oceny w ramach II rundy konkursu

Uprzejmie informujemy, iż w ramach II rundy konkursu numer RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18 ogłoszonym w ramach: Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 13 ust. 6 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny projektów i rozstrzygnięcia II rundy konkursu do 30-09-2019 r. z powodu dużej ilości wniosków w ramach konkursu.

W przypadku zakończenia oceny wniosków przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Zakończenie oceny w konkursie nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18 24.06.2019 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla I rundy konkursu nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18.

Ocenie zostały poddane 22 wnioski o dofinansowanie, z których:

  • 22 uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
  • 11 uzyskało pozytywny wynik oceny merytorycznej,
  • 11 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.

Do dofinansowania wybranych zostało 11 projektów o wartości dofinansowania 2 209 660,25 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

 

Zakończenie oceny formalnej II stopnia w ramach I rundy konkursu nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna II stopnia dla I rundy konkursu nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18.

Spośród 11 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej II stopnia :

11 wniosków zostało ocenionych pozytywnie.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

 

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18

Informujemy, że została zakończona ocena merytoryczna dla I rundy konkursu nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18.

Ocenie zostały poddane 22 wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia. Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 11 projektów, które zostały przekazane do oceny formalnej II stopnia.

Wartość dofinansowania dla ww. projektów wynosi 2 209 660,25 PLN.

 

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

 

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach II rundy konkursu 07.06.2019 r. 

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla II rundy konkursu nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18.

Spośród 92 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne): 

91 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o przedłużeniu oceny w ramach II rundy konkursu 27.05.2019 r. 

Uprzejmie informujemy, iż w ramach II rundy konkursu numer RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18 ogłoszonym w ramach: Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 13 ust. 6 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny projektów i rozstrzygnięcia II rundy konkursu do 31-07-2019 r. z powodu dużej ilości wniosków w ramach konkursu.

W przypadku zakończenia oceny wniosków przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Informacja o przedłużeniu oceny w ramach I rundy konkursu 26.04.2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach I rundy konkursu numer RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18 ogłoszonym w ramach: Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 13 ust. 6 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny projektów i rozstrzygnięcia I rundy konkursu do 28-06-2019 r. z powodu dużej ilości wniosków w ramach konkursu.

W przypadku zakończenia oceny wniosków przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach I rundy konkursu 08.04.2019 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla konkursu nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18.

Spośród 22 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):
•    22 wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach rundy II konkursu 07.03.2019 r.

W dniu 28 lutego br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla II rundy konkursu nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18 w ramach poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych.

Złożonych zostało 106 wniosków o całkowitej wartości 48 437 137,47 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 31 856 095,35 PLN.

Aktualizacja informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach rundy I konkursu 13.02.2019 r.

W konkursie nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18 w ramach poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych wpłynęło 27 wniosków o całkowitej wartości 11 743 006,94 PLN.
Wartość dofinansowania, o którą wystąpili wnioskodawcy, wynosi 7 631 499,54 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach rundy I konkursu 07.02.2019 r.

W dniu 31 stycznia br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla I rundy konkursu nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18 w ramach poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych.

Złożonych zostało 24 wnioski o całkowitej wartości 9 809 282,66 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 6 250 344,40 PLN.

Beneficjenci konkursu nr 44 w ramach poddziałania 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych 05.02.2019 r.

W związku z licznymi pytaniami odnoszącymi się do problemu zamieszczania zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności informujemy iż, w trakcie podawania danych należy zwrócić uwagę na wprowadzanie prawidłowego numeru konkursu tj. RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18. W treści dokumentacji konkursowej pojawia się numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18, zawierający większą niż wymagana liczbą znaków. W związku z powyższym, przywołanie błędnego numeru konkursu uniemożliwia prawidłowe zapisanie i upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności.

Beneficjenci konkursu nr 44 w ramach poddziałania 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych

http://www.rpo.lodzkie.pl

 Nowości w konkursie

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 27 grudnia 2018 r., a kończy 28 lutego 2019 r.

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy, obejmujące nabór wniosków o dofinansowanie ich ocenę oraz rozstrzygnięcie IP w zakresie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzanie listy, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:
- I runda: 27 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.
- II runda: 1 – 28 lutego 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:
wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP przez IOB na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę, z wyłączeniem usług w zakresie umiędzynaradawiania, które mogą być świadczone w ramach poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP oraz z wyłączeniem wnioskodawców, którzy uzyskali wsparcie na tożsamą usługę w ramach działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.

Projekt może obejmować wyłącznie usługi wskazane w wykazie usług, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Elementem projektu może być także wdrożenie w przedsiębiorstwie rezultatu prorozwojowej usługi doradczej, jeśli możliwość taka została przewidziana w ww. wykazie usług.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.2 (typ projektu 2) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
- do 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis (dotyczy usługi i wdrożenia),
- do 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP (dotyczy usługi i wdrożenia),
- do 35% dla regionalnej pomocy inwestycyjnej, przy czym poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu: o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa, lub o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro i małego przedsiębiorstwa (dotyczy wdrożenia).

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla jednej usługi – 250 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych związanych z wdrożeniem rezultatu danej usługi – 200% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych usługi.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 4 540 360,25 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 25/100), w tym:

a) kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach I rundy konkursu wynosi 2 209 660,25 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 25/100); 


b) kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach II rundy konkursu wynosi 2 330 700 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy siedemset złotych 00/100).

 Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfZmiana_Regulaminu_konkursu_z_dnia_19_czerwca_2019_r.
pdfRegulamin konkursu          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfRegulamin konkursu
pdfWykaz usług
pdfKryteria wyboru projektów
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

docWzór wniosku o dofinansowanie
xlsBudżet projektu
xlsWykres Gantta
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej
pdf
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
docZałącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – Oświadczenie dotyczące danych osobowych
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

Dokumenty dodatkowe

zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Pytania i odpowiedzi (spotkanie z dnia 11.12.2018 roku)

Materiały ze szkolenia (01.02.2019 roku)

Pytania i odpowiedzi (spotkanie z dnia 01.02.2019 roku)